Místní poplatek z ubytovací kapacity

Místní poplatek z ubytovací kapacity - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatek platí obci ubytovatel za každé využité lůžko a den.

Ubytovatel má povinnost obci oznámit zahájení ubytovací činnosti a do 25. dne každého pololetí podat ohlášení počtu ubytovaných osob a obci odvést vybrané poplatky.

Ubytovatel má dále povinnost vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných osob se všemi požadovanými údaji.

Termín „poplatník, oznamovací povinnost, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození od poplatku“ vysvětluje platná obecně závazná vyhláška města Poličky o místním poplatku z ubytovací kapacity.

 Úhradu poplatku lze provádět buď hotově v příjmové pokladně nebo bezhotovostně na číslo účtu 19-1283399369/0800 – variabilní symbol 2128.

Poplatky, které nejsou uhrazeny včas nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Pokud není plněna oznamovací povinnost, může být k nápravě stavu uložena pokuta podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění novel.

 Agendu k tomuto poplatku y vyřizuje příjmová pokladna – přízemí, dveře č. 12

Kontaktní úředníci

Jansová Jana
referentka – dotace neziskovým organizacím a správce místních poplatků (Odbor finanční a plánovací) - tel.: 468001716
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M03