Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Předmětem tohoto poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.

Stanovený poplatek za osobu a každý započatý den pobytu platí fyzické osoby, které v daném místě pobývají za účelem léčení nebo rekreace, a pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Poplatek ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel. Výši poplatku stanovuje vyhláška města - viz vyhlášky.

Ubytovatel má povinnost obci oznámit zahájení ubytovací činnosti a do 25. dne každého pololetí podat ohlášení počtu (za uvedeným účelem) ubytovaných osob a obci odvést vybrané poplatky.

Ubytovatel má dále povinnost vést v písemné podobě evidenční knihu ubytovaných osob se všemi požadovanými údaji.

Termín „poplatník, plátce, oznamovací povinnost, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození od poplatku“ vysvětluje platná obecně závazná vyhláška města Poličky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Úhradu poplatku lze provádět buď hotově v příjmové pokladně nebo bezhotovostně na číslo účtu 19-1283399369/0800 – variabilní symbol 2129.

Poplatky, které nejsou uhrazeny včas nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Pokud není plněna oznamovací povinnost, může být k nápravě stavu uložena pokuta podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění novel.

Agendu k tomuto poplatku vyřizuje příjmová pokladna – přízemí, dveře č. 12.

Kontaktní úředníci

Jansová Jana
referentka – dotace neziskovým organizacím a správce místních poplatků (Odbor finanční a plánovací) - tel.: 468001716
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M03