OZV 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 2. 5. 2019 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení § 10 písm. d)  a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Školské obvody základních škol zřízených městem Polička se stanovují takto:

školský obvod Masarykovy základní školy, nábř. Svobody 447,  Polička tvoří ulice

 • 1. máje
 • 9. května
 • A. Lidmilové
 • Alšova
 • B. Březovského
 • B. Němcové
 • B. Šmída
 • Baldecká
 • Bezručova
 • Bořiny
 • Bysterská
 • Čsl. armády
 • Družstevní
 • Dvořákova
 • E. Beneše
 • E. Vencovského
 • F. Bukáčka
 • Hegerova
 • Hradební
 • Husova
 • J. Seiferta
 • J. Suka
 • J. V. Michla
 • J. V. Sládka
 • Janáčkova
 • Jiráskova
 • Jungmannova
 • K. Světlé
 • Komenského
 • Kostelní
 • Lidická
 • M. Bureše
 • M. Švabinského
 • Mánesova
 • Masarykova
 • Modřecká
 • Na Bídě
 • Na Valech
 • nábř. Svobody
 • Nám. B. Martinů
 • Nová
 • Obránců míru
 • Palackého nám.
 • Paseky
 • Pivovarská
 • Pod Kopečkem
 • Polní
 • Revoluční
 • Riegrova
 • Rumunská
 • Růžová
 • Sídliště Hegerova
 • U Královské aleje
 • U Liboháje
 • U Masných krámů
 • U Vlečky
 • V. Hálka
 • Wolkerova
 • Zákrejsova
 • a dále část obce Modřec  a Dětský domov Polička.

školský obvod Základní školy Na Lukách, Švermova 401, Polička tvoří ulice

 • Betlém
 • Dukelská
 • E. Beranové
 • Eimova
 • Eiseltova
 • Erbenova
 • Fortna
 • Haškova
 • Havlíčkova
 • Heydukova
 • Hrubínova
 • Ladova
 • Luční
 • Na Jordáně
 • Na Vyšehradě
 • Nádražní
 • Nerudova
 • Otakarova
 • P. Jilemnického
 • Pálená
 • Parkány
 • Smetanova
 • Starohradská
 • Střítežská
 • Svépomoc
 • Šaffova
 • Štěpničná
 • Švermova
 • T. Novákové
 • Tylova
 • Tyršova
 • Úzká
 • Václavská
 • Vrchlického
 • a dále části obce Lezník a Střítež.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2019.

Informace

Číslo vyhlášky: 2/2019
Účinnost od: 1. 6. 2019