Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2019, kterou se mění OZV č. 4/2018

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2018  o odchylném vymezení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 13.6. 2019 usnesením č. 23 a) usneslo vydat na základě ustanovení § 5 odst. 6  zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 10 písm. d)  a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

 V článku 3 odstavci 2 obecně závazné vyhlášky města Poličky č.4 /2018 o odchylném vymezení doby nočního klidu se za písmeno j) vkládá písmeno k), které zní :

„ k) oslavy 100. výročí založení Gymnázia  Polička  dne 7. září  2019, tato výjimka se vztahuje na část města Město.“

Čl. 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019.

 

 

         Jaroslav Martinů                                                                      Pavel Štefka

            starosta                                                                                místostarosta              

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  17.6.2019

Sejmuto z úřední desky: 16.7.2019

 

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Přílohy

48 kB

Informace

Číslo vyhlášky: 4/2019
Účinnost od: 1. 7. 2019