OZV 3/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

MĚSTO POLIČKA
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Zastupitelstvo města Poličky  se na svém zasedání dne 9. prosince 2010 usnesením č. 6/b usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona          č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)          Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).
(2)         Řízení o poplatcích vykonává městský úřad prostřednictvím odboru finančního a plánovacího (dále jen „správce poplatku“). [1]
Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1)        Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[2]
 
(2)          Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.[3]
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)          Ubytovatel (plátce) je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.
 
 
(2)          V ohlášení ubytovatel uvede[4]
a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)        čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
c)        případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
(3)         Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
(4)          Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[6]
 
Čl. 4
Sazba poplatku
          Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den   
          pobytu, není-li tento dnem  příchodu,    6,-- Kč.
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
           Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 25 dnů po uplynutí každého pololetí, tj. do 25. ledna a do 25. července příslušného kalendářního roku.
 
 
 
 
Čl. 6
Účinnost
       Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
       dnem 1. 1. 2011.
 
 
 
 
 
                                                                              
                                        Jaroslav Martinů
                                              starosta
 
 
              Marie   Kučerová             JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
               místostarostka                          místostarostka
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 13. 12. 2010
Sejmuto z úřední desky dne:      28. 12. 2010
 
 
 
[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
[2] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
[6] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

 

Přílohy

 Tato vyhláška již není platná!

Informace

Číslo vyhlášky: 3/2010
Účinnost od: 1. 1. 2011
Účinnost do: 31. 12. 2019