Nařízení města Poličky 2/2011 - tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY

č. 02/2011,

kterým se vydává tržní řád

 

Rada města Poličky se na své schůzi dne 08.08.2011, usnesením č. 300, usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:


Čl. I
Úvodní ustanovení

1) Na území města Poličky je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou v kolaudačním rozhodnutí nebo kolaudačním souhlasu podle zvláštního zákona1) nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb“):
a) na tržišti v Poličce na parteru Palackého nám.,
b) na tržním místě v Poličce pod Tylovým domem,
c) v restauračních předzahrádkách a v předsunutých prodejních místech na území města Poličky2).
2) Provozovatelem tržiště a tržního místa je město Polička.


Čl. II
Základní pojmy

1) tržiště – vymezený prostor umožňující celoroční prodej nebo poskytování služeb (viz čl. IV tohoto nařízení) na místech k tomu určených provozovatelem, určený pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na jednom prodejním místě při použití prodejních zařízení,
2) tržní místo – vymezený prostor mimo tržiště, který není provozovnou, místem určeným pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1), určený pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na jednom prodejním místě při použití prodejních zařízení,
3) restaurační předzahrádka – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1), na kterém je provozována hostinská činnost; restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako s ní související provozovna a musí s touto svým umístěním a funkčním využitím souviset,
4) předsunuté prodejní místo – vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem podle zvláštního zákona1), na kterém se uskutečňuje prodej a poskytování služeb při použití prodejního zařízení; předsunuté prodejní místo musí mít stejného provozovatele jako s ním související provozovna a musí s touto svým umístěním a funkčním využitím souviset,
5) provozovatel tržiště, tržního místa – město Polička,
6) prodejce:
a) fyzická nebo právnická osoba s příslušným oprávněním k podnikání podle zvláštního zákona3)
b) osoby podnikající podle zvláštních právních předpisů
c) fyzická osoba nabízející zemědělské produkty vlastní drobné zemědělské výroby,
7) prodejní zařízení – jakékoliv zařízení (např. přenosný stánek, stůl, pult, vozík, stojan) sloužící k nabídce, prodeji zboží a poskytování služeb, jehož umístěním dochází k záboru prostranství nebo prostoru nad ním; prodejním zařízením je rovněž automobil, přívěs nebo jiné silniční vozidlo sloužící k prodeji nebo poskytování služeb; prodejním zařízením nejsou běžné reklamní tabule umístěné bez současného vystavení nabízeného zboží; prodejním zařízením nejsou rovněž zavazadla, z nichž je zboží prodáváno.


Čl. III
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

1) Kapacita tržiště na Palackého nám. v Poličce je omezena danou plochou parteru.
2) Kapacita tržního místa pod Tylovým domem v Poličce je omezena danou plochou.
3) Tržiště a tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn řádný a bezpečný provoz.


Čl. IV
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

1) Tržiště může být provozováno po celý rok každý čtvrtek, kromě státních svátků a dnů pracovního volna. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti je od 06:00 do 18:00 hodin. Doba prodeje květin, sadby, ovoce a zeleniny je po celý rok každý den, a to od 06:00 do 18:00 hodin.
2) Tržní místo může být provozováno každý den od 06:00 do 18:00 hodin, kromě státních svátků a dnů pracovního volna.
3) Restaurační předzahrádky a předsunutá prodejní místa mohou být provozovány v souladu s provozní dobou dané provozovny za předpokladu, že nedojde k porušení nočního klidu.


Čl. V
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

1) Provozovatel zabezpečí čistotu tržiště i tržního místa před zahájením nabídky, prodeje zboží a poskytování služeb.
2) Prodejci nabízeného zboží a poskytovatelé služeb jsou povinni:
a) řídit se pokyny Městské policie Polička při najíždění a stání obslužných vozidel na tržišti a tržním místě,
b) okamžitě odstraňovat případné znečištění dlažby a mobiliáře Palackého nám. od jejich aut,
c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená Městskou policií Polička,
d) nekotvit cokoliv do dlažby na parteru na Palackého nám.,
e) průběžně zajišťovat čistotu místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb včetně čistoty,
f) průběžně zabezpečovat úklid odpadů a obalů ze svého místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb a zajistit likvidaci odpadů na vlastní náklady4),
g) při prodeji živočišných produktů dodržovat všechny platné veterinární, hygienické a ostatní právní předpisy týkající se tohoto prodeje5).


Čl. VI
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží
a poskytování služeb

Provozovatel tržiště a tržního místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a) mít zveřejněn tržní řád na webových stránkách Města Poličky na www.policka.org,
b) v případě zájmu umožnit nahlédnutí do tržního řádu na služebně Městské policie Polička,
c) určit prodejcům zboží a poskytovatelům služeb konkrétní prodejní místa, dle kapacity pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb, provozovaná v souladu s tímto nařízením, a to prostřednictvím Městské policie Polička,
d) řídit a dozorovat najíždění a stání obslužných vozidel na tržišti a tržním místě prostřednictvím Městské policie Polička.


Čl. VII
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při:
a) slavnostech, kulturních akcích,
b) sportovních akcích,
c) prodeji pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem,
d) vánočním prodeji ryb a stromků, jmelí a chvojí,
e) velikonočním prodeji upomínkových a dárkových předmětů (např. kraslic a pomlázek a pod.).


Čl. VIII
Zakázané druhy prodávaného zboží

Na tržišti a tržním místě se zakazuje mimo provozovnu prodávat následující druhy zboží:
a) tabákové výrobky6),
b) návykové látky7),
c) zbraně, střelivo8),
d) petardy, světlice a další předměty zábavné pyrotechniky9),
e) jedy10),
f) erotické zboží a pornografické tiskoviny.


Čl. IX
Závěrečná ustanovení

1) Rada města Poličky pověřuje Městskou policii Polička řízením, organizováním a kontrolou provozu tržiště a tržního místa uvedených v tomto nařízení mimo restauračních předzahrádek a předsunutých prodejních míst.
2) Práva a povinnosti provozovatele, prodejců zboží a poskytovatelů služeb stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.


Čl. X
Kontrola

1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městský úřad Polička prostřednictvím Městské policie Polička.
Městská policie Polička je oprávněna při porušení tržního řádu či jiných právních předpisů prodejcem zboží nebo provozovatelem služeb okamžitě ukončit tento prodej nebo toto poskytování služeb bez nároku na vrácení již vybraného poplatku za pronájem prodejní plochy a vykázat prodejce zboží nebo poskytovatele služeb z tržiště nebo tržního místa.
2) Dodržování povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů při prodeji zboží a poskytování služeb kontrolují či dozorují oprávněné orgány státní správy.


Čl. XI
Sankce

Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů11).


Čl. XII
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

 

 

 

 

1) zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v původním znění a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
2) např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
3) např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
4) např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
5) např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů
6) zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů
7) zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
8) zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních ve znění pozdějších předpisů
9) zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování pyrotechnických předmětů v platném znění
10) zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů v platném znění
11) např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 2/2011
Účinnost od: 23. 8. 2011