Nařízení města Poličky 1/2012, kterým se mění nař. č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA POLIČKY č. 01/2012, kterým se mění nařízení města Poličky č. 02/2011, kterým se vydává tržní řád.

Rada města Poličky se na své schůzi dne 16.01.2012, usnesením č. 1, usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nařízení města Poličky, které mění nařízení města Poličky č. 02/2011 následovně:

V čl. VIII Zakázané druhy prodávaného zboží se stávající text označí číslem „1)“ a za tento odstavec se vloží nový, který zní: „2) Dále se na tržním místě zakazují mimo provozovnu prodávat živočišné produkty5).“

Toto nařízení města Poličky nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

 

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2012
Účinnost od: 1. 3. 2012