Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Odbor dopravy

Vedoucí: Mgr. Kovář Jan

Odbor vykonává tuto státní správu v oblasti přenesené působnosti :

 • vedení registru silničních vozidel 
 • rozhodování o zápisu silničního vozidla, zvláštního vozidla do registru vozidel
 • provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru a jejich předávání do centrálního registru
 • přidělování registrační značky silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu a vydávání tabulky s přidělenou registrační značkou
 • výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • rozhodování o udělení ( odnětí ) oprávnění k provádění pravidelného měření emisí silničních vozidel
 • vydávání osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla
 • provádění zápisu nebo výmazu zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru a technického průkazu vozidla
 • rozhodování o trvalém nebo dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • provádění zápisů údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • vydávání osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • kontrola plnění povinností a podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích uložených zákonem povinnými osobami
 • ukládání pokut při porušení povinností stanovených zákonem v rozsahu své působnosti
 • vedení evidence řidičů, řidičských průkazů a oprávnění
 • uděluje, podmiňuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičská oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti nebo přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • v zákonem stanovených případech rozhoduje o zadržení řidičského průkazu
 • vede agendu týkající se bodového hodnocení porušení povinností stanovených zákonem
 • agenda vystavování řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti, vystavování jejich druhopisů za ztracené,  odcizené nebo poškozené
 • agenda vystavování paměťových karet řidičů, paměťových karet vozidel a servisních paměťových karet
 • výkon státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem
 • provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
 • projednávání  přestupků na dálnicích a na silnicích podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu
 • výkon státní správy na úseku provozu na pozemních komunikacích
 • účast na plnění úkolů spojených s řešením mimořádných událostí na pozemních komunikacích
 • kontrola plnění povinností a podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích uložených zákonem povinnými osobami
 • kompletní agenda přestupkového řízení na úsecích přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ostatních přestupků na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství, ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a přestupků proti pořádku v územní samosprávě (§§ 22 – 23, §46 zák.č. 200/1990 Sb., v platném znění)
 • projednávání správních deliktů podle příslušných právních předpisů v rozsahu působnosti odboru
 • výkon funkce správního orgánu, oprávněného ukládat pokuty podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • ukládání dalších sankcí při porušení povinností stanovených zákonem v rozsahu působnosti odboru
 • rozhodování o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a      o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
 • výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy                s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo krajský úřad
 • projednávání přestupků ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle příslušných zákonů (13/1997 Sb., v platném znění, a dalších)
 • stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tř. a na místních komunikacích
 • výkon státního dozoru nad silnicemi II. a III. tř., místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi

Odbor v rámci své činnosti pracuje především s následujícími právními předpisy:

 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (mimo výkon působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací)
 • zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Samostatná působnost

 

zajišťování provozu autobusového nádraží

 • aktualizace smluv o užívání autobusového nádraží uzavřených s jednotlivými dopravci
 •  účtování úhrad za využití plochy autobusového nádraží
 •  správa  –  informační tabule, označení nástupišť,  aktualizace jízdních řádů ve spolupráci s dopravci
 • údržba -  zajištění úklidu a zimní údržby
 • komunikace a spolupráce s dopravci

agenda provozování a financování městské hromadné dopravy

 • spolupráce s firmou Zlatovánek
 • spolupráce s Krajským úřadem Pardubického kraje

Zpracování osobních údajů

 

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Odbory | Odbor dopravy