Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Ptejte se...

OtázkaMilý pane starosto, Už mnoho let na Poličsku trvale nežiji a posledních několik lét sem jezdím s dětmi na prázdniny za babičkou. Musím s politováním říci, že momentální dopravní situace v centru města je pro mne jako maminku tří dětí a návštěvnici města šokující a považuji rozhodnutí otevřít krásné Poličské centrum s poměrně nově opravenými cestami místami docela rušné dopravě za velice nešťastné. Přístup těm, kteří to opravdu potřebovali, držitelům průkazu ZTP, zásobování a obyvatelům centra byl, pokud vím, možný i před změnami a nedivila bych se kdyby právě ti, kteří by to více potřebovali ted´ nemůžou najít v auty přeplněné Poličce místo. Běžně je vidět auta zaparkovaná i mimo vyhrazená parkoviště. Polička je poměrně malé město a na náměstí se dalo chůzí dostat z placených parkovišť mimo centrum za 5-10 minut. Jen ztěží pádný důvod pro zpřístupnění parkování v centru. Divím se, že pokud se Polička snaží o to aby sem zavítali turisté, se město odchýlilo od turisticky vítané pěší zóny. Obytná zóna je sice podle jejího popisu blízká té pěší, ale bohužel v Poličce to tak nevypadá. A to mě přivádí ke druhé části mého komentáře... Když už Polička musí z nějakého, a předpokládám finančního, důvodu mít placený přístup pro auta do města a parkování přímo na náměstí, bylo by možné se vynasnažit aby řidiči dodržovali pravidla pro používání obytné zóny? Podle §39 Zákona o provozu na pozemních komunikacích se o obytné zóně píše „V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště”. Bohužel když jsem se namátkou ptala kolik si lidé myslí že je v centru rychlostní limit, setkala jsem se s názory jako “asi třicet” nebo “možná padesát”. Vím, že město není odpovědné za to, jestli řidiči znají dopravní předpisy, ale stačí jen krátká procházka městem (ulice Masarykova je z mé zkušenosti obzvláště dobrý příklad) a zajisté uvidíte sám, že mnozí řidiči 20km/h limit nedodržují, ať už z nevědomosti, nebo z prosté nedbalosti. Výsledkem je, že se človek cítí soustavně ohrožován auty a je poměrně náročné jít do města s dětmi, nedej bože aby člověk měl nějakého malého nezbedu, který by třeba vyběhl sám napřed z obchodu. Jen málo které z aut by mohlo v takovém případě bezpečně zastavit. Bylo by možné podniknout nějaké kroky kterými by město pomohlo zajistit bezpečné spolužití aut s chodci v centru a omezit rychlost neukázněných řidičů? Namátkou mě například napadá rozmístění značek B20a jasně udávající 20km/h jako nejvyšší povolenou rychlost, umístění v Čechách popularních radarů ukazujících řidiči jejich rychlost a nabádající ke zpomalení pokud je povolená rychlost překračována, umístění zpomalovacích prahů a samořejmě pokud možno, fyzická přítomnost policistů, kteří by rychlost měřili a případné překračování pokutovali – za několik týdnů pobytu tady se mi nepodařilo zahlédnout nikoho kdo by se v průběhu dne rychlostí a chováním aut v centru zabýval. Bylo by totiž smutné, kdyby se v centru města nějakému chodci, nebo snad dítěti něco stalo kvůli neohleduplnosti řidičů.. nehledě na to, že pokud se podaří dostat příliš rychlé řidiče v Poličském centru pod kontrolu, se tu s dětmi budu cítit bezpečněji až přijedeme příště na prázdniny. Mnohokrát děkuji, Marie Marsh
Odpověd

Vážená paní Marsh,

 

předně bych Vám chtěl sdělit, že mě velice těší, že do našeho města a jeho okolí jezdíte již několik let s dětmi na prázdniny, ač zde již mnoho let trvale nežijete. Pevně věřím, že následujících pár vět nebude důvodem k tomu, abyste na naše město do budoucna zanevřela. Ve svém dotazu mimo jiné uvádíte, že považujete otevření centra města Poličky „docela rušné dopravě za velice nešťastné“, že řidiči motorových vozidel z důvodu opomnění, či dokonce neznalosti nerespektují ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích týkající se provozu v obytné zóně v důsledku čehož se jako chodec necítíte bezpečně a máte za to, že stávající dopravní situace v centru města je z důvodu nedostatečného dopravního značení nebezpečná. Víte, ve vedení města působím již několik let a dopravní situaci v našem městě velmi pečlivě sleduji. Doprava jako taková je mnohdy téma velmi choulostivé a za dobu svého působení v pozici starosty města jsem dospěl k závěru, že zejména v dopravě nelze nikdy nalézt řešení konkrétní dopravní situace, které by vždy vyhovovalo úplně všem. Ne jinak tomu je i v případě dopravy v centru našeho města. Po vyzkoušení mnoha různých způsobů omezení dopravy v centru města mám osobně za to, že dopravní omezení ve smyslu obytné zóny, které je zde nastaveno nyní, lze považovat za největší možný kompromis vůči všem subjektů, jichž se doprava v centru města dotýká. Ať už to jsou provozovatelé různých obchodů a restaurací majících zde své provozovny nebo sídla, anebo se jedná o rezidenty bydlící přímo v centru či občany města, kteří do centra města míří z různých důvodů. Režim obytné zóny tak svým způsobem nikoho zcela zásadně neomezuje a při dodržení všech zákonem stanovených podmínek zajišťuje bezpečí jak pro chodce, tak i pro řidiče motorových i nemotorových vozidel. O tom svědčí i fakt, že za několik posledních let, co je režim obytné zóny v centru města nastaven, nedošlo v tomto místě k žádné vážné dopravní nehodě ve smyslu střetu chodce se silničním vozidlem. O mně je myslím dostatečně známo, že nejsem zastáncem realizace nadměrného počtu dopravního značení a už vůbec ne v historickém centru našeho města. Mám za to, že dominantou centra města by měly být zejména historické budovy, kulturní památky, odpočinkové i relaxační zóny a nikoliv dopravní značky zdůrazňující povinnosti vyplývající z dopravních značení umístěných na vjezdech do centra města, na které řidiči motorových vozidel v lepším případě zapomněli, nebo je v horším případě neznají vůbec. Rovněž mám za to, že řešení dopravního provozu v tom či onom místě by měl vycházet z premise dodržování dopravního značení a pravidel silničního provozu se všemi povinnostmi z toho plynoucími pro všechny, kteří se dopravního provozu účastní, a je jedno zda tak činí z pozice chodce, nebo řidiče silničního vozidla. Domnívám se, že bezpečnost silničního provozu mají zajišťovat dopravní značky a pravidla silničního provozu ve stejné míře jako slušnost a ohleduplnost všech jeho účastníků. Spěchajícího, agresivního a neohleduplného řidiče totiž žádná další dopravní značka, měřič rychlosti a troufám si říct, že ani zpomalovací práh, o kterém se ve své otázce rovněž zmiňujete, nezastaví, bez ohledu na to, že tyto „dopravní prvky“ by do historického rázu města myslím nezapadly. Tedy pokud bych měl vše, co jsem uvedl shrnout do jedné věty na závěr, tak dopravní značení v centru města a režim z něho plynoucí považuji za největší realizovatelný kompromis pro všechny, kterého bylo možné dosáhnout při zachování práv dotčených subjektů a o instalaci Vámi uvedeného dalšího dopravního značení či zařízení v centru města z výše popsaných důvodů neuvažujeme.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Info

Autor otázky:  Marie Marsh
Odpovídal(a):  ????
Datum otázky:  1.8.2018 12:41:19
Datum odpovědi:  7.8.2018 7:37:35

Právě procházíte:

Úvod | Ptejte se... | Odpověď