Město Polička

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování

Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 43 písm. e) a § 38 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění, tímto sděluje, že závažná havárie byla projednána v bezpečnostní radě kraje, a byla zveřejněna informace k závažné havárii, která nastala u provozovatele objektu STV GROUP a.s., středisko Polička, Bořiny 1145, 572 01 Polička.

Podle schválené konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie došlo dne 23. 2. 2017 u provozovatele k závažné havárii. Na jednom z hydraulických lisů určených k lisování trhavin došlo k iniciaci a zahoření plastické trhaviny při jejím tvarování. Následný požár způsobil výbuchy výbušnin, které se nacházely v objektu a došlo k destrukci objektu a zranění dalších osob. Celkem bylo ohroženo 19 lidí (z toho 12 zaměstnanců STV GROUP a. s. a Poličských strojíren a. s. a 7 záchranářů). Z toho byli vážně zraněni 4 pracovníci společnosti STV GROUP a. s. Nedošlo k poškození životního prostředí, dopadu na životy a zdraví zvířat ani na kulturní dědictví. Mimo objekt nebyl zaznamenán dopad závažné havárie na životy a zdraví lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí, kulturní dědictví a jiný majetek. Bylo preventivně evakuováno cca 60 obyvatel, kteří bydlí v části Polička – Bořiny.

Opatření a doporučení ke zmírnění následků události a další informace lze nalézt na adrese: https://www.pardubickykraj.cz/prevence-zavaznych-havarii/97410/