Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 13. června 2019

1.

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Štěpána Vlčka, pana Jiřího Hejtmánka a Mgr. Milana  Matouše.

2.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Oldřicha Báču, ověřením paní Marii Kučerovou a pana Petra Šimona.

3.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2018 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2018 s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků ve znění přílohy č. 1. dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2018 dle důvodové zprávy.

4.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle důvodové zprávy.

5.

a/ ZM bere na vědomí požadavky ze strany pořizovatele a města Poličky dle důvodové zprávy pro prověření ve Změně č. 3 ÚP Polička a doplňuje požadavek na prověření změny plochy lokality mezi komunikací II/360 směr Korouhev, zahrádkářskou osadou u koupaliště a areálem motokrosu na plochu pro rekreaci (viz požadavky č. 9 a 14, 15).

b/ ZM schvaluje v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona návrhy na pořízení č. 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17,19 dle důvodové zprávy k prověření ve Změně č. 3 ÚP Polička s tím, že pozemky st. p. č. 4058 a parc. č. 4528/2 v k.ú. Polička dle požadavku č. 11 budou zahrnuty do ploch rodinné rekreace, ostatní pozemky dle požadavku č. 11 budou zahrnuty do ploch rekreace s omezením výstavby s výjimkou staveb podle § 79 odst. 2 stavebního zákona; požadavek č. 12 doporučuje prověřit za podmínky, že bude v rámci této změny nalezen v dané lokalitě kapacitně adekvátní pozemek pro parkoviště a na základě požadavku č. 16 bude ve Změně č. 3 ÚP Polička prověřeno navýšení maximální zastavěné plochy stavby rodinné rekreace v souladu s územním rozhodnutím o umístění stavby vydaného Stavebním úřadem Polička s č. j. 742-2/2003/K ze dne 8. 10. 2003, tedy do max. výměry 50 – 75 m2.

c/ ZM neschvaluje v souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona návrhy na pořízení č. 3, 9, 14, 15 dle důvodové zprávy.

d/ ZM bere na vědomí návrhy č. 6, 7, 8 a 18 dle důvodové zprávy a konstatuje, že tyto návrhy není třeba řešit změnou územního plánu.

6.

a/ ZM ruší své usnesení č. 21 ze dne 8. 12. 2016 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 1738/5 o výměře 33441 m2, p.č. 1741/1  o výměře 13588 m2, p.č. 1741/2 o výměře 1855 m2 a p.č. 1741/4 o výměře 1086 m2, vše v k.ú. Vendolí a dále pozemku st.p.č. 3502 o výměře 22 m2, st.p.č. 3503 o výměře 22 m2, p.č. 2367/2 o výměře 89256 m2, p.č. 2367/20 o výměře 11957 m2, p.č. 2367/21 o výměře 224 m2, p.č. 2367/23 o výměře 87069 m2, p.č. 2367/24 o výměře 40631 m2, p.č. 2367/25 o výměře 40598 m2, p.č. 2367/26 o výměře 94772 m2, p.č. 2367/27 o výměře 93851 m2, p.č. 2367/29 o výměře 43825 m2, p.č. 2369/2 o výměře 170922 m2, p.č. 2369/15 o výměře 51030 m2, p.č. 2369/17 o výměře 114222 m2, p.č. 2369/18 o výměře 80971 m2, p.č. 2369/19 o výměře 2712 m2 a p.č. 2369/1 o výměře 56342 m2, vše v k.ú Radiměř a pozemku p.č. 2778/3 o výměře  9676 m2 v k.ú. Pomezí, všechny ve vlastnictví města Poličky za pozemek p.č. 1137/1 o výměře 1085400 m2 v k.ú. Banín včetně stavby zpevněné odvozní komunikace nezapsané v katastru nemovitostí, vše ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Vojenské lesy a statky ČR, s. p., se sídlem Praha 6, Dejvice, dle důvodové zprávy. Cenový rozdíl směňovaných pozemků ve výši 58.890 Kč bude předmětem finančního vypořádání ve prospěch města Poličky. Na nákladech spojených se směnou se budou strany podílet každá jednou polovinou.

7. ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - pozemkové parcely č. 1210/48  o výměře 1728 m2  ve vlastnictví města Poličky za pozemkovou parcelu č. 1607/1 o výměře 2962 m2 ve vlastnictví KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

8.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - část pozemkové parcely č. 3825/1 o výměře 656 m2 dotčené stavbou cyklostezky Polička - Bořiny za část pozemkové parcely č. 3903/2 o výměře 1312 mve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Náklady spojené se směnou uhradí město Polička.

9.

ZM odkládá projednání prodeje pozemku p.č. 6643/9 o výměře 812 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby zařízení pro umístění dětí z dětského domova v lokalitě „Bezručova III“ v Poličce.   

10.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 5420/2 označené dle GP č.2732-179/2019 jako pozemek parcela č. 5420/15 o výměře 4044 m2, pozemku p.č. 5469/1 o výměře 4541 m2, pozemku p.č. 6152/46 o výměře 167 m2 a pozemku p.č. 6152/50 o výměře  106 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující město Polička.

11

a/ ZM ruší v usnesení ZM č. 14 ze dne 22. 2. 2018 - bod 1/a) dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 805 na ul. M. Bureše v Poličce, který je součástí pozemku p.č.st. 2271, v obci a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku ve výši 19/200, za kupní cenu 409.403 Kč, dle důvodové zprávy.

12.

ZM neschvaluje prodej nebytového prostoru č. 9/7 včetně spoluvlastnického podílu 636/10000 na společných částech domu a na pozemku, nacházející se v přízemí domu č.p. 9 na ul. Masarykova, v obci Polička, část obce Polička-Město, společnosti BARTOSH s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

13.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5769/46 označené dle geometrického plánu č. 2691-658/2018 jako pozemková parcela č. 5769/105 o výměře 58 m2 v k.ú. Polička Spolku Přátel Podorlické přírody, se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

14.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 176/1 o výměře 146 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

15.

ZM odkládá  prodej pozemku p.č. 127/1 o výměře 350 m2 v k.ú. Střítež u Poličky.

16.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 24. 4. 2018 na prodej bytu č. 2 v I. NP bytového domu č.p. 1171 na ul. B. Šmída v Poličce (dříve označený jako A), jehož předmětem je rozšíření strany budoucího kupujícího, dle důvodové zprávy.

17.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej bytů v energeticky pasívních bytových domechč.p. 1171 na ulici B. Šmída a č.p. 1181 na ulici J. Seiferta v lokalitě Bezručova v Poličce s vybranými zájemci dle důvodové zprávy takto:

-     byt č. 1171/1, vel. 1+kk, o výměře 31,4 m2, v I. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši 314/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 982.163 Kč;

-     byt č. 1171/2, vel. 2+kk o výměře 50,0 m2, v I. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce, a spoluvlastnický podíl ve výši 500/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.857.080 Kč

-     byt č. 1171/3, vel. 3+kk o výměře 76,0 m2, v I. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši  id. 760/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 2.742.379 Kč;

-     byt č. 1171/4, vel. 1+kk o výměře 29,8 m2, v I. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši  id. 298/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 926.100 Kč;

-     byt č. 1171/5, vel. 2+kk o výměře 45,4 m2, v I. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši  id. 454/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.437.837 Kč

-     byt č. 1171/6, vel. 2+kk o výměře 45,9 m2, v I. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši  id. 459/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.451.100 Kč;

-     byt č. 1171/7, vel. 2+kk o výměře 45,9 m2, v I. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši  id. 459/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.430.202 Kč;

-     byt č. 1171/8, vel. 2+kk o výměře 45,4 m2, v I. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 454/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.631.700 Kč;

-     byt č. 1171/9, vel. 1+kk o výměře 31,4 m2, v II. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši  id. 314/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 991.483 Kč;

-     byt č. 1171/10, vel. 2+kk o výměře 50 m2, v II. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 500/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.806.970 Kč;

-     byt č. 1171/11, vel. 3+kk o výměře 76,0 m2, v II. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 760/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 2.644.770 Kč;

-     byt č. 1171/12, vel. 1+kk o výměře 29,8 m2, v II. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce, a spoluvlastnický podíl ve výši id. 298/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 926.100 Kč;

-     byt č. 1171/13, vel. 2+kk o výměře 45,4 m2, v II. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 454/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 2.053.997 Kč;

-     byt č. 1171/14, vel. 2+kk o výměře 45,9 m2, v II. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 459/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.404.853 Kč;

-     byt č. 1171/15, vel. 2+kk o výměře 45,9 m2, v II. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 459/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.401.663 Kč;

-     byt č. 1171/16, vel. 2+kk o výměře 45,4 m2, v II. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 454/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.602.900 Kč;

-     byt č. 1171/17, vel. 1+kk o výměře 31,4 m2, v III. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce, a spoluvlastnický podíl ve výši id. 314/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 971.300 Kč;

-     byt č. 1171/18, vel. 2+kk o výměře 50,0 m2, v III. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 500/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.827.178 Kč;

-     byt č. 1171/19, vel. 3+kk o výměře 76,0 m2, v III. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmídav Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 760/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 2.782.878 Kč;

-     byt č. 1171/20, vel. 1+kk o výměře 29,8 m2, v III. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 298/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 921.900 Kč;

-     byt č. 1171/21, vel. 2 + kk o výměře 45,4 m2, v III. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 454/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.552.256 Kč;

-     byt č. 1171/22, vel. 2+kk o výměře 45,9 m2, v III. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 459/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.403.358 Kč;

-     byt č. 1171/23, vel. 2+kk o výměře 45,9 m2, v III. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 459/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.357.200 Kč;

-     byt č. 1171/24, vel. 2+kk o výměře 45,4 m2, v III. NP bytového domu čp. 1171 na ulici B. Šmída v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 454/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4117, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 1.685.485 Kč;

-     byt č. 1181/11, vel. 3+kk o výměře 76,0 m2, v II. NP bytového domu čp. 1181 na ulici J. Seiferta v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 760/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4118, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 2.775.549 Kč;

-     byt č. 1181/19, vel. 3+kk o výměře 76,0 m2, v III. NP bytového domu čp. 1181 na ulici J. Seiferta v Poličce a spoluvlastnický podíl ve výši id. 760/11094 na společných částech domu a na pozemku st. p. č. 4118, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 2.729.000 Kč.

18.

ZM schvaluje uzavření smluv o připojení 48 bytů v bytových domech č.p. 1171 na ulici B. Šmída a č.p. 1181 na ulici J. Seiferta v Poličce k distribuční soustavě NN mezi městem Polička a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly,  dle důvodové zprávy.

19.

ZM rozhoduje o založení společnosti Služby města Poličky s.r.o., schvaluje návrh zakladatelské listiny, pověřuje starostu jejím podpisem ve formě notářského zápisu a schvaluje uhrazení vkladu základního kapitálu dle důvodové zprávy.

20.

ZM bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy projektu „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka - Polička, I. etapa (Bílý potok a přítoky)“ a o součinnosti s Povodím Moravy s.p., se sídlem Brno, ve věci posouzení současného stavu a návrhu protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka, dle důvodové zprávy.

21.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce“, dle důvodové zprávy.

22.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci výzvy č. 79 Integrovaného regionálního operačního programu (Sociální bydlení II.), dle důvodové zprávy.

23.

a/ ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 4/2018, o odchylném vymezení doby nočního klidu, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 5/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích, dle důvodové zprávy.

24.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Česká inspirace za rok 2018 dle důvodové zprávy.

25.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Českomoravské pomezí za rok 2018 dle důvodové zprávy.

26.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2018 dle důvodové zprávy.

27.

ZM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření SO AZASS´za rok 2018 dle důvodové zprávy.

28.

ZM schvaluje odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi dle důvodové zprávy.

29.

ZM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2019 se společností  T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

30.

ZM schvaluje záměr pořízení požárního dopravního vozidla pro jednotku SDH Polička v roce 2020 včetně způsobu financování, dle důvodové zprávy.

31.

a/ ZM uděluje souhlas s internetovými on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva města Poličky s tím, že tyto přenosy budou personálně a technicky zajišťovány zaměstnanci města zařazenými do Městského úřadu Polička.

b/ ZM schvaluje v návaznosti na přijetí usnesení č. 31/a Jednací řád zastupitelstva města Poličky dle důvodové zprávy.

32.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2019 takto:

5. 9. 2019

31. 10. 2019

12. 12. 2019

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.