Město Polička

Podrobný program a návrh na usnesení ZM dne 16. 6. 2022

Program zasedání

1. Závěrečný účet města Poličky za rok 2021

2. Rozpočtové opatření č. 2/2022

3. Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

4. Majetkoprávní záležitosti

     4.1. Majetkoprávní vypořádání pozemků v rámci stavby "Cyklostezka Polička - Masokombinát"

     4.2. Prodej části pozemku p.č. 762/8  v k.ú. Rohozná u Poličky 

5. Různé

     5.1. Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2021        

     5.2. Závěrečný účet Česká inspirace, Českomoravské pomezí, Královská věnná města, Mikroregion Poličsko, Kraj Smetany a Martinů za rok 2021

     5.3. Poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje

     5.4. Termín zasedání Zastupitelstva města Poličky na II. pololetí roku 2022

6. Diskuse

Přílohy