Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Podrobný program a návrh na usnesení 8. 9. 2022

Program zasedání 

1. Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2022  

2. Rozpočtové opatření č. 4/2022

3. Poskytování dotací - 2. kolo 2022

4. Majetkoprávní záležitosti

   4.1. Koupě budovy a pozemků v areálu bývalého dětského domova

   4.2. Výkup pozemků v k.ú. Polička na základě nabídky p. Jana Křivky 

   4.3. Prodej části pozemku p.č.2732 v k.ú. Borová u Poličky

   4.4. Směna pozemků s Lesy České republiky, s.p., pro plánovaný investiční záměr města "Prodloužení cyklostezky k Přehradám v Poličce" 

   4.5. Vzdání se předkupního práva ke stavbě umístěné na stavebním pozemku p.č. 2055/2 v k.ú. Polička

5. Různé

    5.1. Schválení realizace a financování akce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“

    5.2. Zpráva o zajištění požární ochrany ve městě Polička za rok 2021

    5.3. Závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2021

    5.4. Platební výměry za porušení rozpočtové kázně a prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně

    5.5. Rozdělení finančních prostředků do více bankovních institucí

    5.6. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky společnosti T.E.S. s.r.o. 

    5.7. Změna zřizovací listiny Mateřská škola Čtyřlístek Polička

6. Diskuse

Přílohy

Usnesení