Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 24. září 2015

ZM volí za členy návrhové komise pana Oldřicha Báču, Mgr. Jana Jukla a pana Mgr. Jana Matouše.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Davida Šafáře a pana Radima Totuška.

 

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2015.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- “Pontopolis“, Polička, ve výši 15.000 Kč na Projekt starý mladý svět - besedy, výstavy, koncerty, divadla

- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 22.000 Kč na pořízení mobilního venkovního posezení (lavic) a stolů do „víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici.

 

ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Canis z. s., Polička, ve výši  20.000 Kč na pomůcky pro canisterapii, krmení pro psy, pojištění členů a psů, náklady na školení, zkoušky psů, úhradu pohonných hmot, úhradu za telefon, internet, web, kancelářské potřeby a poštovné.

 

a/ ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova včetně vyhodnocení stanovisek a připomínek dotčených orgánů a ostatních subjektů, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu projednání návrhu změny regulačního plánu.

b/ ZM po ověření podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), konstatuje, že návrh Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova je v souladu s výsledky projednání a s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 stavebního zákona.

c/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 62 odst. 1 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Změna č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

 

a/ ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Polička předloženou pořizovatelem.

b/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Polička.

 

a/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 62 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 17 a příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, schvaluje v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 stavebního zákona pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

b/ ZM podmiňuje pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova úplnou úhradou nákladů na zpracování návrhu změny regulačního plánu projektantem, a to osobou, která podala podnět k pořízení změny regulačního plánu.

c/ ZM nepožaduje úpravu návrhu zadání Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 12 ze dne 25. 6. 2015.

b/ ZM schvaluje prodej bytu č. 941/13 v domě č. p. 940,941, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a na pozemku st.p.č. 3074 odpovídajícího id. 38/1000 vzhledem k celku, vše v k.ú. Polička, část obce Horní předměstí, obec Polička za kupní cenu 610.000 Kč. Kupující uhradí správní poplatek za vklad smlouvy do katastru nemovitostí, daň z nabytí nemovitosti uhradí dle zákona město Polička.

 

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 717/3 o výměře 13 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, s tím že kupující uhradí veškeré výlohy spojené s převodem nemovitosti.

 

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/38 o výměře 778 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/47 o výměře 625 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM   č. 4a/-4c/ ze dne 16.12.2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2.

c/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/20 o výměře 866 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

d/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/30  o výměře 190 m2, p.č. 4321/8 o výměře 117 m2, p.č. 6611/31 o výměře 675 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

e/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/32 o výměře 203 m2, p.č. 4321/7 o výměře 119 m2, p.č. 6611/33 o výměře 661 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

f/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/45 o výměře 637 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31.12.2015.

g/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/48 o výměře 616 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 12. 2015.

 

a/ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1052 v k.ú. Polička o výměře 324 m2 z vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, Praha, do vlastnictví města Poličky.

b/ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 836 v k.ú. Polička o výměře 2115 m2 z vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, Praha, do vlastnictví města Poličky.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je pozemek p.č. 2157/6 o výměře 23 m2 v k.ú. Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitosti.

 

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 27. 2. 2015, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny do 31. 10. 2015, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 30. 12. 2014, jehož předmětem je změna termínu úhrady kupní ceny do 30. 9. 2015, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje změnu důvodové zprávy k bodu programu 7.8.

b/ ZM schvaluje účast města Poličky jako dražitele v rámci Dražební vyhlášky č.j. 142 DC 00008/13-070 o nařízení dražby nemovité ve věci likvidace dědictví po zemřelém, a to podílu id. ½ na nemovitých věcech - pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička, v kontextu změněné důvodové zprávy (viz 17/a).

c/ ZM schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na r. 2016 na účast města Poličky jako dražitele ve veřejné dražbě nemovitých věcí v rámci nařízené exekuce proti povinnému, a to podílu id. ½ na nemovitých věcech: pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří , jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6415 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička, v kontextu změněné důvodové zprávy (viz 17/a).

 

ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 511 o výměře 12 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

a/ ZM schvaluje výkup podílu ve výši 22/120 na pozemku p.č. 508 o výměře 263 m2 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č. 506 o výměře 242 m2, č. 507/1 o výměře 4261m2 a č. 508 o výměře 14088 m2, vše v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 35 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

b/ ZM schvaluje výkup podílu ve výši 11/180 na pozemku p.č. 508 o výměře 263 m2 a na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci č. 506 o výměře 242 m2, č. 507/1 o výměře 4261 m2 a č. 508 o výměře 14088 m2, vše v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 35 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je převod podílů na pozemku p.č. 65/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Lezník na město Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 7 označeného dle g.pl.č. 110-115/2015 jako pozemková parcela č. 7/4 o výměře 2151 m2 v k.ú. Študlov u Vítějevsi ve vlastnictví města Poličky za pozemek p.č. 206/1 o výměře 1612 m2, p.č. 137 o výměře 334 m2 a část p. č. 134 o výměře 205 m2, vše v k. ú. Študlov ve vlastnictví obce Študlov, č.p. 26, PSČ 569 04. Náklady spojené se směnou uhradí obě strany společně a nerozdílně.

 

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Polička jako prodávajícím a společností T.E.S. s.r.o. se sídlem Jiráskova 977, Polička jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku st.p.č. 3227/1 o výměře 96 m2 včetně stavby postavené na st.p.č. 3227/1, pozemku st.p.č. 3228/2 o výměře 96 m2 včetně stavby postavené na st.p.č. 3228/2, pozemku p.p.č. 2134/7 o výměře 481 m2 a pozemku p.p.č. 2182/2 o výměře 364 m2, vše v k.ú. Polička,
dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 400.120 Kč.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 658/12 o výměře 288 m2 a části pozemku p.č. 658/7  označeného dle g.pl.č. 147-55/2008 jako pozemková parcela č. 657/30 o výměře 72 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 40 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

 

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 4386/38 o výměře 148 m2, p.č. 4386/45 o výměře 64 m2, p.č. 4386/46 o výměře 39 m2 a p.č. 4386/47 o výměře 40 m2, vše v k.ú. Polička, od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 557/2 o výměře 10 m2 a pozemku p.č. 558/1 o výměře 156 m2 v k.ú. Pomezí od ČR - Státního pozemkového úřadu, Pardubice. Kupní cena činí 12.450 Kč.

 

ZM schvaluje „Zásady postupu pro nakládání s majetkem města Poličky“ dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje financování projektové dokumentace Intenzifikace ČOV a optimalizace jejího provozu z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do 0,6 mil. Kč vč. DPH a schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na tuto akci.

b/ ZM schvaluje financování projektové dokumentace Rekonstrukce kanalizace Betlém-Havlíčkova v Poličce z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce do cca 0,1 mil. Kč vč. DPH a vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na tuto akci.

 

ZM schvaluje financování II. etapy projektu „Rekonstrukce sportovního areálu v Poličce“ u ulic E. Beneše a Rumunská v roce 2016 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Polička.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce Rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce a způsob jejího financování s tím, že náklady na realizaci akce v roce 2016 nepřesáhnou částku 16,2 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM schvaluje rozdělení akce I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality Bezručova v Poličce do etap a schvaluje způsob jejího financování s tím, že náklady na dokončení realizace akce ve výši 9,7 mil. Kč vč. DPH budou zařazeny do rozpočtu města v roce 2018.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.