Povinně zveřejňované údaje

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17 bodové osnovy Věstníku č. 7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 • Město Polička jako územní samosprávný celek vzniklo z titulu zákona č. 367/90 Sb.o obcích ke dni 24. listopadu 1990. Je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Základním předpisem, který upravuje činnost města, jeho orgány, jejich vzájemné vztahy i vztahy k občanům, je zákon č. 128 / 2000 Sb. o obcích v platném znění.
 • Město Polička vykonává samostatnou působnost a přenesenou působnost. V oblasti samostatné působnosti se řídí zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Rozsah samostatné působnosti upravuje zákon č. 128 / 2000 Sb. o obcích v platném znění. Samosprávnými orgány města jsou zastupitelstvo města (21 členů) a rada městská (starosta, 1 místostarosta a dalších 5 radní) Jejich volební období je čtyřleté. Pravomoce a vzájemné vztahy upravuje zákon o obcích. Město zastupuje navenek starosta. V přenesené působnosti vykonává město státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony prostřednictvím městského úřadu. Městský úřad plní úkoly uložené mu samosprávnými orgány města a úkoly vyplývající ze zákonů zvláštních (stavební zákon, živnostenský zákon, zákon o matrikách atd.). Věcnou příslušnost jednotlivých odborů upravuje organizační řád městského úřadu, který je k dispozici na podatelně MěÚ. Žádosti, podněty či jiná podání lze uplatnit prostřednictvím podatelny či přímo na konkrétním odboru.
 • Město Polička při výkonu samostatné působnosti postupuje podle zákona o obcích, dalších zákonů a jednacího řádu městského zastupitelstva. Při výkonu přenesené působnosti se postupuje zejména podle zákona č. 500/2004Sb. o správním řízení a dále podle zákonů zvláštních.

- Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
- kompletní kontakty naleznete zde
- oficiální úřední elektronická adresa je epodatelna@policka.org, tato adresa je určena pouze pro oficiální korespondenci (je napojena do spisové služby - veškeré reklamní a propagační materiály budou separovány).
- oficiální emailová adresa je urad@policka.org

 • žádosti o poskytnutí informace se podávají na podatelně MěÚ, která vede centrální evidenci přijatých žádostí.
 • k přijetí žádosti o informaci je kompetentní i každý odbor MěÚ.
 • emailem na urad@policka.org opatřeným zaručeným elektonickým podpisem
 • přes elektronickou podatelnu na adrese epodatelna@policka.org
 • žádosti a další podání je možné podat na podatelně městského úřadu. K přijetí je kompetentní i každý odbor městského úřadu
 • žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a stížnosti jsou centrálně evidovány na podatelně.
 • lze je podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení) Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena , nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Polička.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst.2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

- veškeré informace vč. formuláře lze získat na jednotlivých odborech.
- některé formuláře jsou k dispozici i v elektronické podobě zde

 • veškeré vyhlášky a nařízení města včetně archivu jsou k dispozici zde
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

v současné době Město Polička těmito smlouvami nedisponuje

veškeré výroční zprávy naleznete v této sekci