Město Polička

Krizové řízení

Bezpečnostní rada města

Předseda Jaroslav Martinů - starosta
Tajemník Mgr. Libor Vaščík - oddělení krizového řízení
Členové Pavel Štefka - místostarosta
  Mgr. Jan Teplý - tajemník MěÚ
  plk. Mgr. Libor Bauer - pověřený vedoucí Územního odboru Policie ČR Svitavy
  npor. Mgr. Jakub Paulíček - velitel stanice HZS Polička
  Bc. Lukáš Schauer - velitel výjezdové jednotky SDH JPO II Polička

 

 Hladinoměry Polička (zobrazení hladinoměrů v Poličce a jejich aktuální stavy) 

Popis činností krizového štábu města

VEDENÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU Vedoucí KŠ –                        starosta města, Jaroslav Martinů Zástupce vedoucího KŠ –      místostarosta města, Pavel Štefka Tajemník KŠ -                       …

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

Starosta města na základě Statutu bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička, čl. 1, odst. 2, jmenoval nové členy bezpečnostní rady. Po další volební období bude rada pracovat v následujícím složení: Jaroslav Martinů (starosta)                                           …

Jednací řád Bezpečnostní rady města

Jednací řád Bezpečnostní rady města Poličky       Článek 1 Úvodní ustanovení   Bezpečnostní rada města Poličky (dále jen „BRM“) byla jmenována starostou města Poličky ke dni 9. 11. 2006. Jednací řád BRM (dále jen „jednací řád“) se vydává podle článku č. 1 Statutu BRM. Jednací řád je v nitřním předpisem BRM, který upravuje jednání BRM. Informace z jednání BRM se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou BRM.     Článek…

Statut krizového štábu

  MĚSTO POLIČKA   STAROSTA   MĚSTA POLIČKY  Jaroslav Martinů     V souladu s ustanoveními zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a o změně některých zákonů, k řešení krizových situací v návaznosti na ustanovení § 12, § 13,   § 14 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a souvisejícími předpisy, v y d á v á m   k organizaci „Krizového štábu“ města…

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička

Statut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Polička     Článek I. Úvodní ustanovení   Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Polička (dále jen „bezpečnostní rada“) byla zřízena starostou obce Jaroslavem Martinů jako koordinační orgán, v souladu s ustanovením zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § 15, odst. 4, písm. a). Jednání bezpečnostní rady je neveřejné, pokud její předseda nerozhodne jinak;…

Úvodní fotografie ke článku

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy,…

Krizový plán

Krizový plán je souhrnný plánovací dokument, kterým  obecní úřad určené obce (orgán krizového řízení)  plánuje ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy řešení pro případ vzniku krizových situací na správním území. Zpracování, v souladu s ustanovením § 15 zákona…

Havarijní plán

Havarijní plán Obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Polička je dokument, který napomáhá příslušným orgánům řešit úkoly spojené s haváriemi všeho druhu na správním území uvedené obce. Jeho součástí jsou, mimo jiné, typové karty možných havárií na územé ORP. Oprávněné osoby mohou…