Město Polička

Jednací řád Bezpečnostní rady města

Jednací řád
Bezpečnostní rady města Poličky
 
 
 
Článek 1
Úvodní ustanovení
 
 1. Bezpečnostní rada města Poličky (dále jen „BRM“) byla jmenována starostou města Poličky ke dni 9. 11. 2006.
 2. Jednací řád BRM (dále jen „jednací řád“) se vydává podle článku č. 1 Statutu BRM.
 3. Jednací řád je v nitřním předpisem BRM, který upravuje jednání BRM.
 4. Informace z jednání BRM se pro veřejnost a sdělovací prostředky poskytují v rozsahu schváleném předsedou BRM.
 
 
Článek 2
Jednání BRM
 
 1. Jednání BRM svolává a řídí předseda BRM, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen BRM.
 2. BRM je svolávána podle pracovního plánu na kalendářní rok (dále jen „pracovní plán“) nebo na základě odůvodněné písemné žádosti člena BRM.
 3. Pravidelná jednání BRM se uskutečňují alespoň dvakrát v roce. Tato jednání probíhají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů.
 4. Členové BRM se účastní všech jednání, pouze ve výjimečných případech a po souhlasu předsedy BRM mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem.
 5. Předseda BRM může na jednání BRM přizvat zástupce správních úřadů, působících na teritoriu, organizací, občanských sdružení, odborníky z hlediska projednávané problematiky, případně další osoby..
 6. Z jednání BRM je pořizován audio záznam a zápis.
 
 
Článek 3
Pracovní plán
 
 1. Pracovní plán zpracovává tajemník BRM podle:
 
a)     prioritních úkolů města na příslušný rok
b)     úkolů stanovených právními předpisy
c)      aktuálních priorit bezpečnostní situace
d)     pokynů starosty města
e)     podnětů od členů BRM, členů rady nebo zastupitelstva
 
 1. Pracovní plán projednává BRM a schvaluje její předseda.
 
 
 
 
Článek 4
Písemné podkladové materiály pro pravidelná jednání BRM
 
 1. Písemné podkladové materiály pro pravidelná jednání BRM (dále jen „podklady“) zpracovávají podle pracovního plánu členové BRM nebo osoby vyzvané předsedou BRM.
 2. odklady musí být věcné, stručné a v souladu s právními předpisy. Pokud navrhují nový způsob řešení problematiky, musí zahrnovat též zejména jeho organizační, personální, finanční a materiálně technické dopady. Navrhovaná opatření musí být předem projednána se subjekty, jichž se dotýkají. Jestliže se nedocílí jednotného stanoviska, je nutné k podkladům přiložit všechna rozporná stanoviska s odůvodněním nezbytnosti navrhovaného řešení.
 3. Navazuje-li předkládaný materiál na předcházející závěry BRM, obsahuje zpravidla vyhodnocení plnění úkolů a dále musí obsahovat návrh na doplnění nebo změnu předmětných závěrů.
 4. Podklady se předkládají v odpovídajícím počtu výtisků (podle počtu členů) nejpozději do 14ti dnů před plánovaným jednáním BRM tajemníkovi BRM. Podklady jsou předávány s průvodním dopisem, v němž je možno doporučit i přizvání dalších účastníků jednání.
 5. Jestliže je BRM svolávána k řešení naléhavých úkolů a hrozí-li nebezpečí z prodlení, mohou být podklady předávány přímo na jednání nebo jsou vysloveny ústně předkladatelem.
 6. Pozvánka na jednání BRM, konané podle pracovního plánu, se zasílá spolu s programem předloženými podklady všem členům BRM nejpozději do 10ti dnů před vlastním jednáním. Přizvaným účastníkům se zasílají podklady pouze k těm bodům jednání, k nimž jsou přizváni.
 7. Program může být měněn či doplněn předsedou BRM o projednání neodkladných záležitostí a ústních informací.
 
 
Článek 5
Zápis z jednání BRM
 
 1. Zápis z jednání BRM vyhotovuje tajemník BRM.
 2. Zápis z jednání BRM obsahuje:
a)     datum, čas a místo zahájení jednání
b)     program jednání
c)      záznam o účasti na jednání (prezenční listina)
d)     stručný záznam přednesených ústních informací, návrhů a doporučení
e)     stručný záznam z diskuse k projednávaným bodům programu
f)       způsob využití nebo vypořádání připomínek
g)     závěry k projednávaným bodům programu – stanoviska členů BRM
h)     případná nesouhlasná stanoviska v doslovném znění
i)        čas ukončení jednání
j)        podpisy předsedy BRM a jejího tajemníka
 
 1. Součástí zápisů jsou podklady. Pokud předkladatelé ústních informací, návrhů a doporučení disponují písemnými podklady k tomuto jednání, tyto se rovněž přikládají k zápisu. Audio záznam z jednání je uložen na audiokazetě nebo v digitální formě v trezoru na oddělení krizového řízení.
 
Článek 6
Zabezpečení jednání BRM
 
 1. Přípravu a zabezpečení průběhu jednání BRM zajišťuje tajemník BRM, který:
a)     sestavuje návrh programu jednání BRM
b)     odpovídá za včasné rozeslání podkladů účastníkům jednání
c)      odpovídá za zpracování zápisu z každého jednání BRM a za včasné doručení závěrů z jednání všem členům BRM
d)     zabezpečuje evidenci všech uložených úkolů, zajišťuje kontrolu jejich plnění, o stavu plnění uložených úkolů pravidelně informuje předsedu BRM
e)     zabezpečuje podle pokynů předsedy BRM zpracování informací pro veřejnost a sdělovací prostředky o projednávaných otázkách a závěrech přijatých BRM
f)       zabezpečuje vedení evidence zápisů z jednání BRM
g)     navrhuje u dokumentů vzniklých v BRM stupeň utajení a označení dokumentů obsahujících zvláštní skutečnosti
h)     zajišťuje dodržování ochrany utajovaných skutečností a režimu evidence, manipulace a ukládání dokumentů obsahující zvláštní skutečnosti
 
 1. Písemnosti související s jednáním BRM se evidují samostatně a ukládají odděleně od ostatních písemností úřadu.
 
 
Článek 7
Závěrečné ustanovení
 
 1. Změny a doplňky jednacího řádu podléhají schválení BRM.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 6. 12. 2006 na základě usnesení BRM ze dne 6. prosince 2006.