Město Polička

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 10. prosince 2015

ZM volí za členy návrhové komise paní Mgr. Markétu Šafářovou, pana Jiřího Hejtmánka a RNDr. Ladislava Scheiba.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Miloše Grubhoffera, ověřením Ing. Josefa Baláše a Bc. Antonína Kadlece.

 

a/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2015 dle důvodové zprávy.

b/ ZM zmocňuje radu města k provedení posledního rozpočtového opatření za rok 2015, a to formou úpravy příjmů dle skutečnosti a výdajů, které nebudou plně vyčerpány.

 

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2016 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2015 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a plateb daní a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Ladislava Cacka na provoz Informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b/ Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2015 v souladu s uzavřenými smlouvami nebo vystavenými objednávkami, na přípravu akcí plánovaných pro rok 2016 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč, na dražbu nemovitostí a pozemků v Poličce, Bořiny, do výše 1.000 tis. Kč a na zhotovení administrativní kapacity MěÚ, Nádražní 304, do výše 1.171 tis. Kč.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

a/ ZM bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova předloženou pořizovatelem.

b/ ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), zadání Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

 

ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, účinném od 1. 1. 2016, zvýšení kupní ceny za prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě Bezručova I. v Poličce z 892 Kč/m2 na 1.079 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy k části pozemku p.č. 5932/2 o výměře 3 m2, k části pozemku p.č. 5932/7 o výměře 8 m2 a k části pozemku p.č. 5932/11 o výměře 35 m2 vše v k. ú. Polička z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Poličky.

 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku pod stavbou komunikace II/362 vedeného ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr č. 634 o výměře 28557 m2 v k.ú. Modřec do vlastnictví Pardubického kraje. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti bude hradit nabyvatel.

 

ZM schvaluje uzavření  smlouvy  o  bezúplatném  převodu nemovitostí, a to části parcely vedené  ve zjednodušené evidenci č. 328 o výměře 556 m2 v k.ú. Modřec, mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem, Praha 3, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem.

 

a/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6362/5 o výměře 109 m2 v k.ú. Polička následovně:

podíl id. 2/136; podíl id. 1/68; podíl id. 7/136; podíl id. 7/136; podíl id.1/2; podíl id. 3/408, podíl id. 2/204, podíl id. 3/136, podíl id. 1/204

Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené
s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

b/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 6117/1 o výměře 29 m2 v k.ú. Polička od společnosti   Skanska Asfalt s.r.o., Olomouc. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička zajistí zhotovení oddělovacího geometrického

plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

c/ ZM schvaluje výkup podílu id. ½ na pozemcích p.č. 5620/8, p.č. 6116/13, p.č. 6122, p.č. 6123/1, p.č. 6123/2, p.č. 6123/4, p.č. 6123/5, p.č. 6123/6 a p.č. 6128/13 v  k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5944/2 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Polička Měšťanskému pivovaru v Poličce, a.s., za podmínek stanovených odborem ÚPR a ŽP. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení oddělovacího geometrického plánu.

 

a/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 149/6 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

b/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 149/6 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

 

ZM schvaluje účast města Poličky jako dražitele v elektronické dražbě podle Dražební vyhlášky č.j. 103 Ex 10266/15-59, kterou byl nařízen prodej nemovitých věcí v rámci nařízené exekuce, a to podílu id. ½ na nemovitých věcech: pozemek p.č.st. 2829 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp./če - výroba, pozemek p.č.st. 2971 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 930, pozemek p.č. 4877/117 - ostatní plocha, pozemek p.č. 6515 - ostatní plocha, budova č.p. 930 - občanská vybavenost, která je součástí parcely č.st. 2971 a budova bez čp/če - výroba, která je součástí parcely č.st. 2829, vše v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje:

 1. výkup pozemku p.č. 1086/1 o výměře 618 m2 a části pozemku p.č. 1022/1 o výměře cca 111 m2 v k.ú. Polička,
 2. výkup části pozemku p.č. 994 o výměře 438 m2 v k.ú. Polička,
 3. výkup části pozemku p.č. 964 o výměře 465 m2 a části pozemku p.č. 946/1 o výměře 348 m2, vše v k.ú. Polička, a to podílu id.2/12, podílu id.2/12 a podílu id.2/12.

Kupní cena činí 20 Kč/m2 s tím, že město Polička zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s výkupem pozemků včetně daně z nabytí nemovitostí.

b/ ZM schvaluje:

 1. směnu pozemku p.č. 1095/1 o výměře 428 m2 a části pozemku p.č. 985/1 o výměře cca 524 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 878/1 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky,
 2. směnu pozemku p.č. 1057 o výměře 893 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 6043/3 o výměře cca 805 m2 v k.ú. Polička.

Město Polička zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků včetně daně z nabytí nemovitostí.  

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5915 o výměře cca 55 m2 a části pozemku p.č. 5952/4 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

 

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 4633/7 o výměře 1672 m2 v k.ú. Polička za účelem bytové výstavby v lokalitě Bezručova - II. etapa za část pozemku p.č. 4793/6  o výměře cca 1672 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1262 o výměře 669 m2 v k.ú. Sádek u Poličky. Kupní cena činí 15 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 1255/1 o výměře 54 m2, části p.č. 6025/4 o výměře 26 m2, části p.č. 1269/3 o výměře 65 m2, části p.č. 6025/5 o výměře 62 m2 a části p.č. 6030/3 o výměře 28 m2, vše v k.ú. Polička, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

a/ ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5454/75 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5454/123 o výměře 61 m2, p.č 5454/124 o výměře 14 m2, p.č. 5454/127 o výměře 13 m2 a p.č. 5454/128 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Polička, Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

c/ ZM ruší své usnesení č. 12/d, e, f ze dne 24. 9. 2015.

 

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 3036 o výměře 184 m2 v k.ú. Polička za pozemky p.č. 6208/1 o výměře 274 m2 a p.č. 6209/11 o výměře 338 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené se směnou pozemků.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 82/5 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí kupující.

 

a/ ZM schvaluje uzavření dodatku ke kupním smlouvám uzavřeným s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička v lokalitě pro bydlení „Bezručova - I. etapa“ za účelem výstavby rodinných domů, jehož předmětem je závazek prodávajícího, že při splnění stanovených podmínek poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny ve výši 50.000 Kč na jeden rodinný dům. Dodatek bude uzavřen s kupujícími uvedenými v seznamu, který je přílohou důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje změnu textu článku VIII. kupní smlouvy na prodej pozemků v obci a k.ú. Polička v lokalitě pro bydlení „Bezručova - I. etapa“ za účelem výstavby rodinných domů, jehož předmětem je závazek prodávajícího, že při splnění stanovených podmínek poskytne kupujícímu slevu z kupní ceny ve výši 50.000 Kč na jeden rodinný dům.

 

ZM schvaluje uzavření smlouvy  o  bezúplatném  převodu nemovitostí, a to podílu ve výši id. 6300/88200 na pozemku p.č. 2912/22 o výměře 227 m2 v k.ú. Polička mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem.

 

 

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/43 o výměře 912 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě pro bydlení „Bezručova - I. etapa“, a to za podmínek schválených usnesením ZM  č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 30.4.2016.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/19 o výměře 1219 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě pro bydlení „Bezručova - I. etapa“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, manželům Tomáši a Evě Hnátovým, bytem M. Bureše 808, 572 01 Polička. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena do 31.12.2015.

c/ ZM ruší své usnesení č. 12/d, e, f ze dne 24. 9. 2015.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/17 o výměře 928 m2, pozemku p.č. 6611/18 o výměře    903 m2, pozemku p.č. 6611/25 o výměře 941 m2 a pozemku p.č. 6611/26 o výměře 945 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě pro bydlení  „Bezručova – I. etapa.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16.12.2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaných pozemků bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, společnosti Natur House s.r.o., Ronov nad Doubravou. Kupní cena bude uhrazena v termínu do 30.4.2016.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2105/1 o výměře cca 17 m2 a části pozemku p.č. 1644/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Polička společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 - Podmokly. Kupní cena činí 500 Kč/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 14 ze dne 24. 9. 2015.

b/ ZM schvaluje:

 1. výkup části pozemku st.p.č. 453/2 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Polička,
 2. výkup části pozemku st.p.č. 454 o výměře cca 13 m2 v k.ú.Polička
 3. výkup části pozemku st.p.č. 455 o výměře cca 17 m2 a pozemku p.p.č. 2157/6
  o výměře 23 m2 v k.ú. Polička
 4. výkup části pozemku st.p.č. 457 o výměře cca 12 m2 a pozemku p.p.č. 2157/7
  o výměře 17 m2 v k.ú. Polička.

Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem (včetně daně z nabytí nemovitostí) uhradí a zajistí kupující město Polička.

c/ ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je  pozemek p.č. 1968/5 o výměře 31 m2 v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí obdarované město Polička.

 

ZM schvaluje snížení kupní ceny za prodej bytu č. 941/13 na Sídlišti Hegerova v Poličce na základě kupní smlouvy uzavřené dne 22.10.2015 mezi městem Polička jako prodávajícím a paní Milenou Faltysovou, bytem 569 63  Lubná č.p. 272, jako kupující, na částku 606.200 Kč,
dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 4628/1 označeného dle zhotoveného GP č.  2325-266/2014 jako p.č. 4628/6 o výměře 3342 m2, v k.ú. Polička pro II. etapu bytové výstavby´v lokalitě Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 676.755 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí město Polička.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/45 o výměře 637 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena do 31. 12. 2015.

 

ZM schvaluje majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou  „Cyklostezka Polička – Bořiny“ formou výkupu od jednotlivých vlastníků za cenu 20 Kč/m2 nebo formou směny za dvojnásobek výměry jiného zemědělského pozemku v k.ú. Polička v téže lokalitě.

 

ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 15.10.2014, jehož předmětem je změna termínu úhrady druhé splátky kupní ceny ve výši 31.950 Kč do 30.6.2016.

 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty, jejímž předmětem je podíl id. 1/34 na pozemku p.č. 6362/5  v k.ú. Polička. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč.

 

a/ ZM schvaluje navýšení finančních prostředků k poskytnutí dotací na program podpory „Výchova a vzdělávání“ obsažený v Zásadách poskytování dotací městem Polička v roce 2016, a to z částky 40 tis. Kč na 100 tis. Kč.

b/ ZM schvaluje Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2016
dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů a cvičitelů za rok 2015 pro:

ATLETIKA Polička, Hegerova 903, 572 01  Polička                                                          5.094 Kč

D.A.S. Kometa Polička, 572 01  Polička                                                                          39.294 Kč

HC Spartak Polička o. s., Hegerova 901, 572 01  Polička                                              70.584 Kč

Horolezecký klub Polička, Sídliště Hegerova 940, 572 01  Polička                                  7.083 Kč

Plavecký oddíl Orka Polička, z. s., Hegerova 899, 572 01  Polička                                  6.404 Kč

SK8 Slalom Polička, z. s., Riegrova 42, 572 01  Polička                                                22.316 Kč

Sportovní kluby POLIČKA, U Liboháje 60, 572 01  Polička                                            46.086 Kč

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Luční 367, 572 02  Polička                         12.905 Kč

TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené), Tyršova 60, 572 01  Polička                         90.234 Kč

Celkem                                                                                                                          300.000 Kč

 

ZM schvaluje záměr realizace akce "Chodníky u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce a způsob jejího financování" s tím, že náklady na realizaci akce v roce 2016 nepřesáhnou částku 1,5 mil. Kč vč. DPH.

 

a/ ZM neschvaluje návrh na uplatnění smluvní pokuty v plné výši vůči společnosti BS-IMEX, spol. s r.o., Brno, na akci "Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“.

b/ ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 50 % z částky 70.045 Kč, tj. 35.023 Kč společnosti BS-IMEX, spol. s r.o., Brno, na akci "Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 818.564 Kč Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na akci „Vybudování vodovodu v lokalitě Bezručova v Poličce“.

 

ZM schvaluje financování akce „Intenzifikace ČOV Polička - projektová dokumentace z rozpočtu města Poličky na rok 2016“ v částce cca 1.035 tis. Kč vč. DPH a mění tak své usnesení č. 27a) z 24. 9. 2015.

 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě s názvem smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička uzavřené dne 5. 3. 2015 mezi městem Polička jako vlastníkem a společností VHOS, a.s., Moravská Třebová jako provozovatelem.

 

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2015, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička.

 

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na I. pololetí roku 2016 takto:                                                                        3. 3.

                                                                       5. 5.

                                                                     16. 6.

 

ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci rekonstrukce venkovního sportoviště u ulic E. Beneše a Rumunská v Poličce.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.