Město Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 3. března 2016

ZM schvaluje změny v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2016:

V kapitole 16 – Kultura a sport, běžné výdaje na straně č. 75, ř. č. 39 snížení o 600 tis. Kč u položky Regenerace památek (Hradby) a navýšení o 600 tis. Kč u položky
na straně č. 76, ř. č. 51 Mariánský (morový) sloup (restaurování).

V kapitole 39 – Místní hospodářství, kapitálové příjmy na straně č. 125, ř. č. 23 navýšení o 347 tis. Kč u prodeje pozemků v průmyslové zóně.

V kapitole 41 – Pokladní správa, běžné výdaje na straně č. 136, ř. č. 75 navýšení o 347 tis. Kč u odvodu DPH finančnímu úřadu.

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2016
příjmy ve výši                                                                218.884,9 tis. Kč
výdaje ve výši                                                               261.117,6 tis. Kč
schodek ve výši                                                               42.232,7 tis. Kč                                      

který je kryt třídou 8 – financování

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2016 se stávají:

běžné příjmy včetně dotací ve výši                      205.317,9 tis. Kč

kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                 13.567,0 tis. Kč

splátky jistin úvěrů                                                  2.699,8 tis. Kč

mimorozpočtová rezerva ve výši                           10.494,0 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 a 5

II. zmocňuje RM

a/ k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč

b/ k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky na období 2017-2019 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zprávu o uplatňování Územního plánu Polička za období 03/2012 - 12/2015 předloženou pořizovatelem.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2016 na 2 akce

a/ „Městské gotické opevnění, úseky SO 01-04 a SO 11-15 - Obnova hradebních ochozů a střech věží“, dle zpracované a schválené projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

b/ „Restaurování Mariánského (morového) sloupu“ dle zpracovaného restaurátorského průzkumu a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/30 o výměře 190 m2, p.č. 4321/8 o výměře 117 m2 a p.č. 6611/31 o výměře 675 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.079 Kč/m2 včetně 21% DPH a bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/32 o výměře 203 m2, p.č. 4321/7 o výměře 119 m2 a p.č. 6611/33 o výměře 661 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.079 Kč/m2 včetně 21% DPH a bude uhrazena do 30. 6. 2016.

b/ ZM ruší v usnesení č. 25 ze dne 10. 12. 2015 část týkající se schválení prodeje pozemku p.č. 6611/17 o výměře 928 m2, pozemku p.č. 6611/18 o výměře 903 m2 a pozemku p.č. 6611/25 o výměře 941 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby RD v lokalitě pro bydlení Bezručova - I. etapa. Výše kupní ceny prodávaného pozemku p.č. 6611/26 o výměře 945 m2 činí v souladu s usnesením ZM č. 6 ze dne 10. 12. 2015 částku 1.079 Kč/m2 včetně 21% DPH.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/13 o výměře 3059 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 540 Kč/m2 + 21% DPH a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 5769/46 označené dle g.pl.č.2369-342/2015 jako  pozemková parcela č. 6617 o výměře 8 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku pod stavbou komunikace III/36029, a to  pozemkové parcely č. 395/3 o výměře 26 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku pod stavbou chodníku na ulici nábřeží Svobody, a to pozemkové parcely č. 6164/23 o výměře 49 m2 v  k.ú. Polička.

ZM schvaluje výkup  pozemku p.č. 5720/2 o výměře 608 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 50.000 Kč, náklady spojené s výkupem uhradí město Polička.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 2943/4 o výměře 2 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

a/ ZM ruší bod 6. v usnesení č. 10/a ze dne 10. 12. 2015 týkající se výkupu podílu id. 3/408 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička.

b/ ZM schvaluje směnu podílu id. 3/408 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička, za podíl id. 1/408 na pozemku p.č. 6123/2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky. Veškeré náklady spojené se směnou nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitostí uhradí za obě strany město Polička.

a/ ZM schvaluje výkup podílu id. 1/34 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička.  Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

b/ ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 5625/1 o výměře 830 m2, p.č. 5625/2 o výměře 4870 m2 a p.č. 6129/5 o výměře 171 m2 v k.ú. Polička a dále podílu id. 1/34 na pozemcích p.č. 5620/8, 6116/13,  6122, 6123/1, 6123/2, 6123/4, 6123/5, 6123/6 a p.č. 6128/13 v  k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 2951 označené dle GP č. 2399-94/2015 jako pozemek p.č. 2951/2 o výměře 11 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, náklady spojené s převodem uhradí kupující.

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 4101/2 o výměře cca 55 m2, za pozemek p.č. 4721/2 o výměře 42 m2,  pozemek p.č. 4606/2 o výměře 11 m2 a podíl id. ½ na pozemku p.č. 4564 o výměře 7 m2 ve vlastnictví města Poličky. Náklady spojené se směnou uhradí město Polička.

ZM schvaluje prodej podílu id. 59/4920 na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička budoucímu vlastníkovi bytové jednotky č. 927/3 v domě č.p. 926-931 Sídliště Hegerova, 572 01  Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky mezi městem Polička a společností  T.E.S. s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje realizaci a způsob financování akce „Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a neslyšícím“ v případě získání dotace MMR ČR, dle důvodové zprávy.

a/ ZM bere na vědomí rezignaci pana RNDr. Milana Janečky, Polička, na funkci člena Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.

b/ ZM volí členkou Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky paní Mgr. Milenu Klimešovou, Polička, ředitelku Střední školy obchodní a služeb SČMSD, Polička,
s. r. o.