Město Polička

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 5. května 2016

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Romana Kysilko, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a pana Pavla Štefku.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením p. Otakara Pospíšila a Mgr. Jana Matouše.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Artedu, z. s., Praha 10 - Hostivař, ve výši  18.500 Kč na projekt Učebny pro studenty Gymnázia Polička - výtvarný materiál, umělecký honorář, tisk materiálů, cestovné - PHM, zpracování videozáznamu projektu

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 5.000 Kč na environmentální vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ a SŠ

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 20.000 Kč na zábavně vzdělávací dvoudenní program „Den stromů 2016“

- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce, ve výši 4.000 Kč na „Tábor s Američany“ - příměstský tábor pro děti s programem v angličtině

- Sdružení rodičů a přátel školy při gymnáziu v Poličce ve výši 11.000 Kč na pořádání matematického semináře MATES

- Speciální základní škola Bystré ve výši 8.000 Kč na výchovně vzdělávací exkurzi - Ekocentrum Brno, s návštěvou hradu Špilberk

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o., ve výši 10.000 Kč na soutěž odborných dovedností žáků školy pořádanou v Tylově domě v Poličce

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 3.500 Kč na „Hry bez hranic“ - program pro děti I. stupně Masarykovy ZŠ u příležitosti Mezinárodního dne dětí

- Spolek přátel a absolventů Masarykovy základní školy v Poličce ve výši 20.000 Kč na jazykové kurzy pro nadané žáky zakončené mezinárodní jazykovou zkouškou Cambridge Ket For Schools

- 1. ZO ČSOP Polička ve výši 24.000 Kč na lezeckou výbavu, sportovní výbavu, stany, dřevěné postele

- Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z. s., ve výši  28.000 Kč na doplnění a obnovu nářadí a táborového vybavení, opravy a údržbu skautské základny, klubovny, auta, environmentální a ekologické vzdělávací akce

- Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Polička, ve výši  28.000 Kč na instalaci ústředního topení a elektrokotle v klubovně, nákup stanových celt, účast na mezinárodním táboře v Německu

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník, ve výši  6.000 Kč na tradiční dětský den

- Svatojosefská jednota Polička z. s.,  ve výši  15.000 Kč na nákup hudebních nástrojů pro činnost různých skupin mládeže, pořízení zvukové aparatury na ozvučení velkého sálu v domě Jordán (prostorové mikrofony, statické reproboxy)

- Mgr.A. Veronika Šrek Bromová, ve výši  15.000 Kč na náklady na výstavu Veronika Šrek Bromová - Jednota / Unity, 2016 ve Východočeské galerii Pardubice

- Oblastní charita Polička ve výši  8.000 Kč na zajištění promítání filmu v Tylově domě v Poličce pro koledníky Tříkrálové sbírky

- Pontopolis z. s., Polička, ve výši  20.000 Kč na projekt „Starý-mladý svět“ 2016 (besedy, výstavy, koncerty, divadla)

- Pontopolis z. s., Polička, ve výši  25.000 Kč na festival o lidských právech Jeden svět 2016

- Speciální základní škola Bystré, Zámecká 1, 569 92  Bystré, ve výši  15.000 Kč na benefiční koncert pro SZŠ Bystré v Divadelním klubu v Poličce

- Spolek Planeta Chaos Střítež, ve výši 30.000 Kč na celoroční kulturně sociální, společenské a vzdělávací aktivity (dofinancování honorářů umělcům a lektorům, hrazení části občerstvení, drobný materiál, doprava, kancelářské potřeby, instalační a obalový materiál, výtvarné potřeby, cestovné, tisk propagačních materiálů)

- Gymnázium, Polička, ve výši 20.000 Kč na vrstevnický preventivní protidrogový program „Psychohrátky“

- Gymnázium, Polička, ve výši 5.000 Kč na preventivní protidrogový program „Vrstevnický program - nadstavba“

- Laxus z. ú., Nymburk, ve výši 30.000 Kč na terénní programy pro uživatele drog

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 5.000 Kč na kulturně vzdělávací akci s prevencí proti drogové závislosti „Těžší je skončit, než začít“

- ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 42.000 Kč na sportovní činnost mládeže

- ATLETIKA Polička, spolek, ve výši 10.000 Kč na Běh kolem poličských hradeb

- HC Spartak Polička z. s., ve výši  120.000 Kč na činnost hokejového klubu

- SK Kometa Polička, z. s., ve výši  80.000 Kč na činnost hokejbalového klubu

- SK8 Slalom Polička, z. s., ve výši  85.000 Kč na sportovní činnost juniorského a žákovského družstva skateboardistů a zajištění jejich účasti v Českém a Světovém poháru v roce 2016

- Sportovní kluby Polička, z. s., ve výši  100.000 Kč na činnost mládežnických oddílů

- Sportovní kluby Polička, z. s., ve výši  8.000 Kč na turnaj přípravek

- Stanislav Nožka, Mgr., Polička, ve výši 11.500 Kč na pořádání oblastního a okresního kola ve sportovním lezení, přípravu lezeckých cest, zajištění závodů a tréninků, medaile, poháry, ceny, obnovu výstroje a výzbroje, náčiní a nářadí kroužku sportovního lezení

- Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z. s., ve výši  75.000 Kč na cestovné na soutěže, startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu, náklady na uspořádání turnajů

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu) ve výši  97.000 Kč na činnost tenisových mládežnických družstev

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl tenisu)  ve výši  8.000 Kč na tenisový tréninkový kemp

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši  2.500 Kč na turnaj žákyň - Pohár Pardubického kraje

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené)  ve výši  2.000 Kč na prosincový turnaj Mikulášák - turnaj žen, kadetek a juniorek

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši  10.000 Kč na barevný festival minivolejbalu

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl odbíjené) ve výši  155.000 Kč na činnost mládeže oddílu odbíjené

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl stolního tenisu) ve výši  10.000 Kč na činnost mládeže oddílu stolního tenisu, pořádání turnajů

- Bonanza Vendolí, z. ú., ve výši 25.000 Kč na osobní a materiálové náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Drž se na uzdě“

- Květná Zahrada, z. ú., ve výši  40.000 Kč na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč

- MaTami, centrum pro rodinu z. s., , ve výši  50.000 Kč na dofinancování projektu „Čas pro rodinu“

- Náš domov Koclířov, z. s., ve výši  20.000 Kč na dofinancování provozu Mostu naděje - azylového domu pro rodiče s dětmi, drobné opravy na bytech a volnočasové aktivity pro rodiče a jejich děti

- Oblastní charita Polička, ve výši  7.500 Kč na hrací prvky pro děti do místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi

- Oblastní charita Polička, ve výši  3.500 Kč na 3 ks antidekubitních matrací bez pulsátoru do Půjčovny pomůcek

- Oblastní charita Polička, ve výši  10.000 Kč na oslavy 10. výročí Otevřených dveří (programy pro veřejnost, besedy se studenty středních škol, psychoedukační kurz)

- Potravinová banka Pardubice, z.s., ve výši  30.000 Kč na potravinovou pomoc pro potřebné

- Rytmus Východní Čechy, o. p. s., Chrudim, ve výši  5.000 Kč na zajištění sociální služby sociální rehabilitace

- Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., Svitavy, ve výši  15.000 Kč na sociální poradenství, osobní asistenci, návštěvy v rodinách

- Český kynologický svaz ZKO Polička - 525, ve výši 5.000 Kč na náklady na provoz kynologické organizace

- Ekocentrum Skřítek Polička o. s., ve výši 5.000 Kč na přednášky, besedy a filmy z environmentální oblasti

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lezník ve výši 4.000 Kč na provoz zájmového kroužku mladých hasičů

- Svatojosefská jednota Polička z. s.,  ve výši  5.000 Kč na pořízení židlí do spolkových prostor

- TJ Spartak Polička, z. s. (oddíl Rekreační sporty volejbal),  
ve výši  5.000 Kč na organizaci volejbalových soutěží pro obyvatele

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na Poličskou pohárovou soutěž - poháry, medaile, věcné ceny

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 6.000 Kč na vybavení na soutěže v požárním sportu (nádrž na vodu pro požární útok, stánky na ochranu před deštěm a sluncem při soutěžích)

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 5.000 Kč na pronájem tělocvičny na fyzickou přípravu družstev dětí, žen a mužů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo mladých hasičů

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 10.000 Kč na oslavu 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Polička

- SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Polička, ve výši 8.000 Kč na vybavení na požární soutěže (proudnice, hadice, savice, sací koš) pro družstvo žen

 

ZM neschvaluje poskytnutí dotací pro:

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, ve výši 15.600 Kč na hudebně vzdělávací program „S hudbou proti drogám“

- Svatojosefská jednota Polička z. s.,  ve výši  6.000 Kč na „Konec prázdnin“ pro sociálně slabé rodiny a širokou veřejnost

- AEROKLUB POLIČKA z. s.,  ve výši  120.000 Kč na nákup zahradního traktoru pro údržbu travnatých ploch letiště

- EXTRÉMNI PREKÁŽKOVÍ BEŽCI, Topoĺčany, Slovenská republika, ve výši  60.000 Kč na náklady na ubytování na závodech, zaplacení půjčovného auta, PHM, letenky na: ME Spartan Race (Edinburgh, Skotsko), MS Spartan Race (Squaw Valley, USA), ME OCR (Nijmegen, Holandsko), MS OCR (Blue Mountains, Kanada) pro Lenku Vejdělkovou, Bystré

 

a/ ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova včetně vyhodnocení stanovisek a připomínek dotčených orgánů a ostatních subjektů, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu projednání návrhu změny regulačního plánu.

b/ ZM konstatuje, po ověření podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), že návrh Změny č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova je v souladu s výsledky projednání a
s požadavky uvedenými v § 68 odst. 4 stavebního zákona.

c/ ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití ustanovení § 62 odst. 1 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vydává v souladu
s ustanovením § 69 odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy Změna č. 3 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 6611/17 o výměře 928 m2, pozemku p.č. 6611/18 o výměře 903 m2 a pozemku p.č. 6611/25 o výměře 941 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě „Bezručova I.“, a to za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16.12.2014 vyjma věcného práva zákazu zatížení a zcizení prodávaných pozemků bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty, společnosti Natur House s.r.o., Ronov nad Doubravou. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.

 

a/ ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna části pozemku p.č. 5286/10 o výměře cca 200 m2 za část pozemku p.č. 5232/11 o výměře cca 300 m2 a část pozemku p.č. 6148/5 o výměře cca 105 m2, ve vlastnictví města Polička, vše v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí navrhovatel směny. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen v ceně 200 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 5286/10 v k.ú. Polička o výměře cca 450 m2. Kupní cena bude stanovena ve výši platné při výkupech pozemků městem Polička v daném čase a místě.

 

a/ ZM schvaluje odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 27.2.2015, jejímž předmětem byl prodej pozemku p.č. 6611/15 o výměře 1348 m2 v k.ú. Polička, za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Bezručova I. v Poličce, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení vyplývající z neuhrazené části kupní ceny ve výši 703.416 Kč za období od 1.11.2015 do 5.5.2016 v souladu s čl. III. kupní smlouvy uzavřené dne 27.2.2015. Zároveň neschvaluje prominutí zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za stejné období dle téhož článku kupní smlouvy.

 

a/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1210/29 o výměře 5892 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 250 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitosti.

b/ ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1287/6 o výměře 2279 m2 a pozemku p.č. 6056/3 o výměře 55 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z nabytí nemovitosti. 

 

1. ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 4760/2 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako pozemková parcela č. 4760/6 o výměře 1737 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.č. 572/3 o výměře 10410 m2, p.č. 572/5 o výměře 11173 m2 a p.č. 2317/1 o výměře 15403 m2, vše v k.ú. Polička. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

2. ZM schvaluje směnu podílu id. ½ na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 4734/5 o výměře cca 240 m2, část pozemku p.č. 4710/5 o výměře cca 330 m2 a část pozemku p.č. 4737/3 o výměře cca 464 m2, vše v k.ú. Polička, ve vlastnictví města Poličky. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička.

3/a  ZM schvaluje směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č.2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 6116/16 o výměře 81 m2, p.p.č. 5633/1 o výměře 4552 m2, p.p.č. 5638/4 o výměře 626 m2 a p.p.č. 5682/4 o výměře 1658 m2.  Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

3/b   ZM schvaluje směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 5682/2 o výměře 6045 m2 a p.p.č. 6118/2 o výměře 844 m2. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

3/c   ZM schvaluje směnu podílu id. 1/6 na části pozemku p.č. 4707/3 označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako p.p.č. 4707/11 o výměře 2069 m2 v k.ú. Polička za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Poličky p.p.č. 5660/2 o výměře 3083 m2, p.p.č. 5680/19 o výměře 2230 m2, p.p.č. 6117/5 o výměře 264 m2 a p.p.č. 5638/6 o výměře 1312 m2. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání, veškeré náklady související s převodem uhradí město Polička.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 33 ze dne 10. 12. 2015.

b/ ZM schvaluje výkup podílu id. 1/34 na pozemku p.č. 6362/5 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 100 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

c/ ZM schvaluje výkup podílu id. ½ na pozemcích p.č. 5624/5 a p.č. 6128/14 a dále podílu id. 1/34 na pozemcích p.č. 5620/8, p.č. 6116/13, p.č. 6122, p.č. 6123/1, p.č. 6123/2, p.č. 6123/4, p.č. 6123/5, p.č. 6123/6 a p.č. 6128/13 vše v  k.ú. Polička. Kupní cena činí 15 Kč/m2 s tím, že město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitostí.

 

ZM schvaluje výkup podílu id. 1/10 na pozemku p.č. 6006/14 a p.č. 6006/21 v k.ú. Polička a podílu id. 1/10 na pozemku p.č. 6006/14 a p.č. 6006/21 v k.ú. Polička. Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitostí budou dle zákona prodávající.

ZM schvaluje výkup pozemků p.č. 1947/3 o výměře 4490 m2, p.č. 2145/1 o výměře 2272 m2, p.č. 2169/3 o výměře 1698 m2 a p.č. 2169/13 o výměře 178 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cenu činí 15 Kč/m2 s tím, že správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, poplatníkem daně z nabytí nemovitostí bude dle zákona prodávající.

 

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy se zřízením služebnosti inženýrské sítě, a to k pozemku p.č. 4789/5 o výměře 108 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, služebnost bude zřízena bezúplatně. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „Bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“ dle důvodové zprávy s tím, že náklady na realizaci akce v letech 2016 - 2017 nepřesáhnou částku 68 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „II. etapa infrastruktury lokality Bezručova v Poličce“ dle důvodové s tím, že náklady na realizaci akce v letech 2016 - 2017 nepřesáhnou částku 12 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „Úpravy prostranství před ZŠ Masarykova“, nábřeží Svobody v Poličce dle důvodové zprávy s tím, že náklady na realizaci akce v letech 2016 - 2017 nepřesáhnou částku 8 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM schvaluje dodatek zřizovací listiny Masarykovy základní školy Polička, nábřeží Svobody 447, 572 01  Polička, IČO 43509541, dle důvodové zprávy.

 

1/ ZM navrhuje pana Jaroslava Martinů, bytem Paseky č. p. 963, Polička, nar. 18. 4. 1959, jako zástupce města Poličky do představenstva společnosti LIKO SVITAVY a.s., Svitavy.

2/ ZM deleguje pana Jaroslava Martinů jako zástupce města Poličky do valné hromady společnosti LIKO SVITAVY a.s. a paní Marii Kučerovou deleguje pro případy, kdy se pan Jaroslav Martinů nebude moci valné hromady zúčastnit.   

 

ZM schvaluje záměr pořízení požárního dopravního vozidla pro SDH Střítež, v roce 2016 do výše 800 tis. Kč kryté dotací a vlastními zdroji.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „Cyklostezka Polička – Modřec a Cyklostezka Polička Bořiny“ dle důvodové zprávy s tím, že náklady na realizaci akcí v letech 2016 – 2017 nepřesáhnou částku 17,2 mil. Kč vč. DPH.

 

ZM na návrh Ing. Josefa Baláše Ph.D. schvaluje ukončení projednávání připomínek p. Ivana  Šreka z personální oblasti, neboť tyto nespadají do kompetence ZM.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že  jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.