Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Územní plán Telecí

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/00805/2016/27                                                                     Polička, 9. 6. 2016
Č. j.:          MP/13885/2016/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Územního plánu Telecí, oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
vydání Územního plánu Telecí
 
Územní plán Telecí vydalo Zastupitelstvo obce Telecí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona na svém zasedání dne 16. 5. 2016
 
opatřením obecné povahy č. 1/2016, které nabylo účinnosti dne 8. 6. 2016.
 
Opatření obecné povahy Územní plán Telecí (ÚP Telecí) obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části jsou výkres základního členění území, hlavní výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.
Odůvodnění ÚP Telecí obsahuje textovou a grafickou část. Grafickou část tvoří koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu.
 
Do dokumentace opatření obecné povahy ÚP Telecí včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička a na Obecním úřadu Telecí, kde jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o pořizování ÚP. Dokumentace ÚP Telecí je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění a údaje o vydaném ÚP Telecí a místech, kde je možné nahlížet do této územně plánovací dokumentace a do dokumentace o jejím pořizování (dokladová část), jsou rovněž zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese www.policka.org v sekci Územní plánování.
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup rovněž na adrese www.teleci.cz.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
Opatření obecné povahy č. 1/2016
I.  Textová část výroku a odůvodnění ÚP Telecí
I.  Grafická část ÚP Telecí:
    I.1 Výkres základního členění území
    I.2 Hlavní výkres
    I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. Grafická část odůvodnění ÚP Telecí:
    II.1 Koordinační výkres
    II.2 Výkres širších vztahů
    II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Pořizovatel ÚP Telecí:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant ÚP Telecí:    REGIO, projektový ateliér s.r.o. Hradec Králové