Město Polička

Oznámení vyhotovení právního stavu Územního plánu Polička

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/08631/2016/23                                                                   Polička, 22. 8. 2016
Č. j.:          MP/19601/2016/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:  Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje podle ustanovení § 165 odst. 3 stavebního zákona, že v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistil vyhotovení
 
Územního plánu Polička
zahrnujícího právní stav po vydání jeho Změny č. 2
 
Změnu č. 2 Územního plánu Polička (ÚP Polička) vydalo Zastupitelstvo města Polička jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona opatřením obecné povahy č. 2/2016
 
s účinností ode dne 5. 7. 2016.
 
Do dokumentace vyhotovení ÚP Polička, zahrnujícího právní stav ÚP po vydání Změny č. 2 ÚP Polička, je možné nahlížet na OÚPRaŽP Městského úřadu Polička. Dokumentace právního stavu ÚP Polička je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu Městského úřadu Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu – oddělení územního plánování.
Dokumentace právního stavu ÚP Polička po vydání Změny č. 2 je v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele na adrese www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování).
 
 
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF (viz přílohy):
I.  Právní stav ÚP Polička k 5.7.2016
A. ÚP Polička - textová část
B. ÚP Polička - grafická část:
    1. Výkres základního členění území
    2. Hlavní výkres - návrh uspořádání území
    3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
II. Právní stav odůvodnění ÚP Polička k 5.7.2016
B. Odůvodnění ÚP Polička - grafická část:
    5. Koordinační výkres
    8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Pořizovatel:   Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Projektant:    Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.