Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 14. září 2016

ZM volí za členy návrhové komise p. Mgr. Jana Matouše, p. Pavla Štefku a Ing. Romana Kysilko.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Otakara Pospíšila, ověřením Bc. Antonína Kadlece a MUDr. Jiřího Tomana.

 

ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2016 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje splacení zůstatku úvěru číslo č. 115215159 na regeneraci panelových domů č. p. 807, 808 a 809 na ul. M. Bureše v Poličce České spořitelně, a. s., Praha 4, k 30. 11. 2016, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1300/1 o výměře 2052 m2 a pozemku p.č. 6056/1 o výměře 66 m2 v k.ú. Polička. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitosti.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 27 písm. b) odst.1.  ze dne 10. 12. 2015 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku st.p.č. 453/2 označené dle GP č. 2411-58/2016 jako p.p.č. 6619 o výměře 42 m2 v k.ú. Polička. Veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí nemovitosti a správních poplatků souvisejících s výmazem zástavního práva ve prospěch Hypotéční banky, a. s., Praha 5, uhradí město Polička.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 149/6 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu. 

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 624/8 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Starý Svojanov. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5232/1 o výměře 356 m2 v k.ú. Polička do vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 1040/2 o výměře cca 677 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 20 Kč/m2 s tím, že město Polička zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s výkupem včetně daně z nabytí nemovitostí.

 

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 168/4 o výměře 48 m2 v k.ú. Polička.

 

ZM schvaluje změnu usnesení č. 7 ze dne 16.6.2016 v části týkající se termínu úhrady kupní ceny pozemku p.č. 6611/27 o výměře 941 m2 v k.ú. Polička, lokalita Bezručova I. Kupní cena ve výši 1.015.339 Kč včetně DPH bude uhrazena do 15. 10. 2016.

 

ZM neschvaluje prodej bytu č. 84/2 a spoluvlastnického podílu ve výši 1174/1000 na společných částech domu a na pozemku p.č.st. 8 v k.ú. a obci Polička, část obce Polička – Město.

a/ ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - p.č. 1210/27 o výměře 2012 m2 a p.č. 1210/84 o výměře 1000 m2 ve vlastnictví společnosti AQUATEAM spol. s.r.o., Polička, za část pozemku p.č. 1210/29 označeného dle nového GP č. 2450-243/2016 jako p.č. 1210/93 o výměře 3012 m2 ve vlastnictví města Polička, dle důvodové zprávy. Směna bude provedena bez dalšího finančního vypořádání. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1210/27 o výměře 2012 m2 a pozemku p.č. 1210/84 o výměře 1000 m2 v k.ú. Polička po jejich nabytí směnou se společností AQUATEAM spol. s r.o., Polička, a prodej pozemku p.č. 1210/29 o výměře 1076 m2 v k.ú. Polička společnosti KOH-I-NOOR holding a.s., Praha - Michle, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující.

 

ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví společnosti Agronea a.s. Polička, uvedených v Příloze č. 1 důvodové zprávy za pozemky ve vlastnictví města Poličky uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy.

 

a/ ZM schvaluje koupi nemovitosti pro potřeby sociálního bydlení – stavební parcely p.č.st. 1194 o výměře 184 m2, jejíž součástí je dům č.p. 491 a stavba garáže nezapsaná v katastru nemovitostí, v části obce Horní Předměstí, obec a k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující město Polička (daň z nabytí nemovitých věcí, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, případně průkaz energetické náročnosti budovy).  

b/ ZM schvaluje záměr rekonstrukce domu č.p. 491 na p.č.st. 1194 o výměře 184 m2 v části obce Horní Předměstí, obec a k.ú. Polička za účelem pořízení bytů pro potřeby sociálního bydlení prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy, Lanškrounská 1899/2, 568 02  Svitavy, ve výši 5.000 Kč na pořízení nového praporu OSH Svitavy

Český svaz chovatelů Základní organizace Polička, Svépomoc 190, 572 01  Polička, ve výši 10.000 Kč na vybavení kuchyně a zasedací místnosti

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306, 572 01  Polička, ve výši 10.000 Kč na projekt s partnerskou školou Gymnasium Tangermünde u příležitosti výročí narození Karla IV. „Po stopách císaře Karla IV.“

 

ZM schvaluje rozsah VI. etapy rekonstrukce bazénu pro rok 2017 a dále revizi projektové dokumentace zbývajícího rozsahu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce
dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje záměr realizace akce „Intenzifikace ČOV Polička“ dle důvodové zprávy a její financování z rozpočtu města Poličky v letech 2017-2019 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje termín příštího zasedání Zastupitelstva města Poličky na 8. 12. 2016.

 

ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se svazkem obcí Kraj Smetany a Martinů, na nákup komunální techniky a vybavení pro členskou obec v roce 2016 pro odbor lesního hospodářství, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.