Město Polička

Usnesení zastupitelstva města dne 14. 9. 2006

Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 14. 9. 2006
ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2006.
 
ZM ukládá RM pravidelně hodnotit a přijímat opatření k problematice plnění rozpočtu města zejména v oblastech
-          splnění podmínek pro zajištění dotací zahrnutých v rozpočtu
-          naplnění rozpočtu z prodeje pozemků v průmyslové zóně, sídlišti Mánesova a prodeji ostatního majetku
-          splnění výstavby zimního stadionu tak, aby nebyla narušena zimní sezóna a její zahájení v 10/2006
-          vývoje hospodářského výsledku v příspěvkových organizacích, které nevykazují příznivý vývoj (Hrad Svojanov, Tylův dům apod.)
-          kolaudace rekonstrukce Městského muzea a galerie Polička v roce 2006 a finanční krytí nárůstu o vliv DPH.
 
ZM ukládá finančnímu výboru společně s OFP MěÚ kontrolovat plnění nápravných opatření z periodických revizí a ostatních vnějších kontrol.
 
ZM schvaluje zařazení částky dle důvodové zprávy do rozpočtu roku 2007 na dokončení stavebních úprav školní jídelny v ulici Rumunské podle Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo č. PRE – 1168/854 na dodávku stavby „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení města Poličky“ uzavřeného s VCES a.s. Praha.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2006
 
ZM zmocňuje starostu k uzavírání smluv o dílo na odstranění havárií v případech vzniku pojistných událostí na majetku města, které budou kryty z finančních prostředků poskytnutých pojišťovnou.
 
ZM schvaluje poskytnutí daru v podobě kulatiny v hodnotě dle důvodové zprávy, příspěvkové organizaci Hrad Svojanov na nutné opravy objektu hradu.
 
ZM bere na vědomí rezignaci paní Jitky Kováčové na funkci předsedkyně Osadního výboru Střítež a zároveň členky osadního výboru a odvolává ji z funkce předsedkyně a z členství v osadním výboru.
 
ZM odvolává z členství v Osadním výboru Střítež paní Jitku Bidmonovou, pana Jana Vrabce a pana Jana Kopeckého.
 
ZM volí do funkce předsedy Osadního výboru Střítež pana Josefa Jaščevského.
 
ZM určuje členem Osadního výboru Střítež pana Zdeňka Flídra, pana Ivana Šreka, pana Jiřího Haupta, pana Josefa Vostřela, a paní Janu Frankovou.
 
ZM stanovuje počet členů Osadního výboru Střítež na 9 členů.
 
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 5493/42 o výměře 95 m2, p.č. 5493/49 o výměře 75 m2, p.č. 5493/50 o výměře 26 m2, p.č. 5537/54 o výměře 468 m2, p.č. 5545/14 o výměře 1976 m2, p.č. 5545/15 o výměře 653 m2, p.č. 5545/16 o výměře 571 m2, p.č. 5545/17 o výměře 44 m2, p.č. 5545/21 o výměře 4531 m2 a p.č. 6132/15 o výměře 170 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice, za účelem výstavby dětského domova.
 
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 399/3 o výměře 4274 m2 v obci a k.ú. Polička formou veřejné dražby s vyvolávací cenou 250,-- Kč/m2.
 
ZM ruší své usnesení č. 23 ze dne 15. 9. 2005.
 
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou VČP a.s., Hradec Králové na odkoupení STL plynovodu v lokalitě Mánesova v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 
 
ZM schvaluje změnu termínu jednání zastupitelstva následovně: původně schválený termín 26. 10. 2006 se přesouvá na den 12. 10. 2006.
 
ZM bere na vědomí přehled vybraných investičních a neinvestičních akcí Města Poličky.
 
ZM bere na vědomí přehled úvěrů a dluhové služby Města Poličky.
 
ZM schvaluje upořádání besedy s občany po skončení posledního zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 12. 10. 2006 dle důvodové zprávy.
 
 
 
V Poličce dne 14. 9. 2006
 
 
 
………………………………………                                  …………………………………
         Bc. Miroslav Popelka                                   Jaroslav Martinů
                 starosta                                               místostarosta
 
 
Kompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ Polička.