Město Polička

OZVM č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Město Polička

Zastupitelstvo města Poličky

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2016, o odchylném vymezení doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 8. prosince 2016 usnesením č. 30 usneslo vydat na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích      v  platném  znění a podle  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,        o obcích (obecní zřízení) v platném znění tuto obecně závaznou  vyhlášku :

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.

Článek 2 -Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se  dle  zákona  rozumí doba od 22. do 6. hodiny1.

Článek 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu vymezuje dobou kratší

Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 3. do 6. hodiny, pro

  • noc z 31. prosince na 1. ledna
  • noc z 30. dubna na 1. května

Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 3. do 6. hodiny pro konání následujících tradičních veřejnosti přístupných akcí

  • Festival Polička 555 - dva dny v srpnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
  • multižánrový hudební festival „Rockoupání„ - dva dny v květnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
  • Den otevřených sklepů v areálu Měšťanského pivovaru a.s. Polička – dva dny v červnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
  • večerní putování Poličkou „Čas pro neobyčejné zážitky„ - dva dny v červnu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
  • Festival s mezinárodní účastí „Coulour Meeting„ - dva dny v červenci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
  • tradiční taneční zábavy na zahradě SDH Polička - dva dny v květnu a dva dny v srpnu z pátku  na sobotu a ze soboty na neděli
  • doprovodné akce k mezinárodním závodům ve skateslalomu - dva dny v srpnu, z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
  • oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů v jednotlivých částech města  - dva dny v červenci a dva dny v srpnu  -  z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

Informace o konání akce bude zveřejněna minimálně 5 dnů před počátkem konání na úřední desce městského úřadu.

Článek 4 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje je se Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2013, o odchylném vymezení doby nočního klidu  ze dne 27. června 2013.

Článek 5 - Zrušovací ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Jaroslav Martinů                                                              Marie Kučerová
      starosta                                                                      místostarostka

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.
§ 47 odst. 6 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění