Město Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 23. února 2017

ZM volí za členy návrhové komise paní Marii Kučerovou, Ing. Romana Kysilko a pana Pavla Štefku.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání p. Otakara Pospíšila, ověřením MUDr. Jiřího Tomana a p. Radima Totuška.

 

ZM

I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2017

příjmy ve výši                                                246.545,5 tis. Kč

výdaje ve výši                                                321.128,7 tis. Kč

schodek ve výši                                               74.583,2 tis. Kč

který je kryt třídou 8 – financování

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2017 se stávají:

běžné příjmy včetně dotací ve výši               217.767,0 tis. Kč

kapitálové příjmy včetně dotací ve výši          28.778,5 tis. Kč

splátky jistin úvěrů                                             1.455,2 tis. Kč

přijatý úvěr                                                       20.000,0 tis. Kč

mimorozpočtová rezerva ve výši                       7.417,8 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 a 5

 

II. zmocňuje RM

a/ k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč

b/ k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU

 

ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Poličky na období 2018 – 2020 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2017 na 2 akce:

  1. „Městské hradby v Poličce, úseky SO 16-18 - Obnova hradebních ochozů a střech věží“ a „Městské hradby v Poličce, úsek SO 22 - obnova zdiva za domy čp. 40-42“, dle zpracované a schválené projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.
  2. „Restaurování Mariánského (morového) sloupu“ dle zpracovaného restaurátorského průzkumu a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.

 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1208/2 o výměře 104 m2, p. č. 1208/3 o výměře 266 m2, p. č. 1260/1 o výměře 456 m2, p. č. 1260/2 o výměře 223 m2, p. č. 1260/24 o výměře 224 m2, p. č. 1260/25 o výměře 218 m2, p. č. 1260/26 o výměře 369 m2, p. č. 1260/27 o výměře 927 m2, p. č. 1260/49 o výměře 1369 m2 a p. č. 1260/50 o výměře 433 m2, vše v obci Svojanov a k. ú. Předměstí, z vlastnictví města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM ruší své usnesení č. 15 ze dne 8. 12. 2016 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 372/1 o výměře 239 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 45.888 Kč, veškeré náklady spojené s prodejem pozemku uhradí kupující.

 

a/ ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následné uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku na stavbu rodinného domu v lokalitě Bezručova II. v Poličce, označeného dle geometrického plánu č.2500-35/2017 jako pozemková parcela č. 6632/3 o výměře 829 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 950 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

b/ ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následné uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku na stavbu rodinného domu v lokalitě Bezručova II. v Poličce, označeného dle geometrického plánu č. 2500-35/2017 jako pozemková parcela č. 6632/7 o výměře 804 m2 v k. ú. Polička. Kupní cena činí 950 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 6148/3 označeného dle geometrického plánu č. 2475-187/2016 jako pozemek p. č. 6148/10 o výměře 50 m2 v k. ú. Polička do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1210/41 o výměře 2894 m2 v k. ú. Polička společnosti MAJT s. r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 400 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

 

ZM neschvaluje prodej nebytové jednotky č. 9/7 včetně spoluvlastnického podílu 636/10000 na společných částech domu a na pozemku, nacházejícího se v přízemí domu č. p. 9 na ul. Masarykova v Poličce společnosti BARTOSH s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

 

1/ ZM schvaluje text kupní smlouvy týkající se prodeje bytů stávajícím nájemcům a budoucím kupujícím bytových jednotek v domě č. p. 807, 808 a 809 na ul. M. Bureše v Poličce dle důvodové zprávy.

2/ ZM schvaluje prodej bytových jednotek č. 1-17 v domě č. p. 807 na ul. M. Bureše v Poličce stojícím na pozemku p.č.st. 2279, v obci a k. ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

a)   byt č. 807/1 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 650/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.267 Kč

b)   byt č. 807/2 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 650/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 476.521 Kč

c)   byt č. 807/3 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 510/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 374.512 Kč

d)   byt č. 807/4 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 318/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 236.715 Kč

e)   byt č. 807/5 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.172 Kč

f)   byt č. 807/6 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 512/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 374.533 Kč

g)   byt č. 807/7 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 307/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 237.238 Kč

h)   byt č. 807/8 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.172 Kč

i)    byt č. 807/9 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 524/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 374.647 Kč

j)    byt č. 807/10 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 238.268 Kč

k)   byt č. 807/11 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.179 Kč

l)    byt č. 807/12 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 510/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 374.512 Kč

  m) byt č. 807/13 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279,     obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 238.563 Kč

  n) bytu č. 807/14 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 638/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279,  obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.156 Kč

  o) byt č. 807/15 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 534/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 390.307 Kč

  p) byt č. 807/16 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 630.000 Kč

  q) byt č. 807/17 v domě č. p. 807 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2279, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 473.556 Kč

 

3/ ZM schvaluje prodej bytových jednotek č. 1-17 v domě č. p. 808 na ul. M. Bureše v Poličce stojícím na pozemku p. č. st. 2280, v obci a k. ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

 a)  byt č. 808/1 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 644/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 476.645 Kč

 b)  byt č. 808/2 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 475.116 Kč

 c)  byt č. 808/3 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 375.431 Kč

 d) byt č. 808/4 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 311/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 238.931 Kč

 e)  byt č. 808/5 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.659 Kč

 f)  byt č. 808/6 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 375.560 Kč

 g)  byt č. 808/7 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměst, kupní cena činí 603.840 Kč

 h)  byt č. 808/8 v domě č.p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 654/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k.ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 482.767 Kč

 i)  byt č. 808/9 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 525/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 383.782 Kč

 j)  byt č. 808/10 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 311/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 238.863 Kč

 k) byt č. 808/11 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 644/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 476.720 Kč

 l)  byt č. 808/12 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 375.593 Kč

 m) byt č. 808/13 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 311/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280,   obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 239.158 Kč

 n) byt č. 808/14 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 641/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.643 Kč

 o) byt č. 808/15 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 514/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 376.631 Kč

 p) byt č. 808/16 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 311/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 239.320 Kč

 q) byt č. 808/17 v domě č. p. 808 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 644/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2280, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 476.637 Kč

 

4/ ZM schvaluje prodej bytových jednotek č. 1-17 (vyjma bytů č. 7 a č. 8) v domě č. p. 809
na ul. M. Bureše v Poličce stojícím na pozemku p.č.st. 2281, v obci a k. ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku těmto kupujícím:

a)   byt č. 809/1 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 655/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 483.834 Kč

b)   byt č. 809/2 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 653/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 483.386 Kč

c)   byt č. 809/3 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 514/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 376.322 Kč

d)   byt č. 809/4 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 310/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 640.000 Kč

e)   byt č. 809/5 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 640/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 474.010 Kč

f)   byt č. 809/6 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 514/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 376.208 Kč

g)   byt č. 809/9 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 513/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 376.214 Kč

h)   byt č. 809/10 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 308/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 630.000 Kč

i)    byt č. 809/11 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 639/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 473.530 Kč

j)    byt č. 809/12 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 511/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 374.836 Kč

k)   byt č. 809/13 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 309/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 237.914 Kč

l)    byt č. 809/14 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 647/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 459.471 Kč

 m)   byt č. 809/15 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 510/10000 na společných  částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 374.415 Kč

n)   byt č. 809/16 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 307/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 236.117 Kč

o)   byt č. 809/17 v domě č. p. 809 ul. M. Bureše v Poličce vč. spoluvlastnického podílu ve výši 661/10000 na společných částech domu a na pozemku stavební parcela č. 2281, obec a k. ú. Polička, část obce Horní Předměstí, kupní cena činí 487.988 Kč

 

Veškeré náklady spojené s převodem bytů dle bodů 2 - 4 tohoto usnesení půjdou v plné výši na vrub prodávajícího města Poličky, tj. správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, právní služby, vypracování kupní smlouvy, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, poplatek za ověření podpisu na smlouvě. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí kupující v souladu se zákonem.

 

ZM schvaluje plán odpadového hospodářství města Poličky, zpracovaný firmou ISES, s.r.o., Praha 6, dle důvodové zprávy.

 

 

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky se společností  T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje závazek města podílet se v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na financování investičního záměru Masarykovy základní školy Polička „Modernizace infrastruktury učeben, bezbariérovost, konektivita - Masarykova ZŠ Polička“ ve výši cca 10 % a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši cca 90 % v letech 2018 - 2019 až do výše 10 mil. Kč.

 

a/ ZM schvaluje investiční záměr Střediska volného času Mozaika Polička „Půdní vestavba - výstavba specializovaných učeben“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - výzva č. 56 dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje závazek města podílet se v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na financování investičního záměru Střediska volného času Mozaika Polička „Půdní vestavba - výstavba specializovaných učeben“ ve výši cca 10 % a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši cca 90 % v r. 2018 až do výše 7 mil. Kč.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera, se sídlem Svitavy, ve výši 20.000 Kč na „Postele pro nemocnici“ - nákup nových polohovacích postelí, kterými nadace vybaví jedno z lůžkových oddělení Svitavské nemocnice, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM určuje členy Osadního výboru v Lezníku ve složení: Vladislav Křivka ml., Mgr. Anna Hebronová, Bc. Josef Kopecký, Dis., Pavel Kučera, Stanislava Kuttelwascherová, Veronika Pešková, Luboš Vacek.

b/ ZM volí předsedou Osadního výboru v Lezníku pana Vladislava Křivku, bytem Lezník č. p. 41, 572 01  Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje závazek města podílet se v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na financování investičního záměru Městské knihovny Polička „Adaptace půdy Městské knihovny Polička na vzdělávací prostory“ ve výši cca 10 % a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši cca 90 % v r. 2018 až do výše 10 mil. Kč.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.