Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Korouhev

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/19647/2017/01                                                                   Polička, 11. 8. 2017
Č. j.:          MP/19647/2017/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:   Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel, oznamuje v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
 
společné jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Korouhev
 
Neveřejné projednávání se bude konat ve čtvrtek 31. srpna 2017 v 10.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Polička,
Palackého nám. 160 (I. patro, dveře č. 45)
 
Vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno ve schváleném zadání změny územního plánu a nebylo proto zpracováno.
 
Návrh Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Korouhev je vystaven k nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje OÚPRaŽP Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadu Korouhev v době
 
od 15. 8. 2017 do 2. 10. 2017
 
Dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Korouhev je v této době rovněž vystavena na internetových úředních deskách na adresách www.policka.org a www.obeckorouhev.cz.
Vyzýváme dotčené orgány, aby uplatnily u pořizovatele písemně svá stanoviska k návrhu změny územního plánu nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. nejpozději do 2. 10. 2017).
Sousední obce mohou uplatnit písemně své připomínky z hlediska využití navazujícího území rovněž do 30 dnů ode dne společného jednání (tj. do 2. 10. 2017).
K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží dle rozdělovníku:
dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, Obec Korouhev

Dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Korouhev (viz přílohy):
1. Textová část návrhu a odůvodnění změny ÚP
2. Příloha odůvodnění změny ÚP - ÚP Korouhev s vyznačením změn (textová část)
Pozn.:  Grafická část není součástí změny ÚP (nemění se)

Vložil Mihulka Antonín (11.8.2017), přečteno 170x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Územní plánování | Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Korouhev