Město Polička

Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 21. září 2017

 

ZM volí za členy návrhové komise pana Miloše Grubhoffera, pana Pavla Štefku a pana Otakara Pospíšila.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a paní Marii Kučerovou.

 

ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2017.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:

- Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Polička, ve výši  15.000 Kč na opravu elektroinstalace bufetu a zasedací místnosti

- Speciální základní škola Bystré, ve výši 5.000 Kč na dvoudenní výchovně vzdělávací akci v Záchranné stanici a ekocentru „Pasíčka“ v září 2017 pro žáky z odloučeného pracoviště Polička

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Polička jako dárcem a Pardubickým krajem, jako obdarovaným, jejímž předmětem jsou pozemky:

- v k.ú. Rohozná u Poličky: část pozemkové parcely p.č. 752/7 o výměře 30 m2, část p.č. 752/1 o výměře 162 m2, část p.č. 751/2 o výměře 18 m2, část p.č. 742/2 o výměře 682 m2, část p.č. 1836/2 o výměře 18 m2, část p.č. 730/3 o výměře 608 m2, část p.č. 730/4 o výměře 67 m2, část p.č. 731/5 o výměře 824 m2, část p.č. 731/1 o výměře 29 m2, části p.č. 760/3 o výměře 206 m2 a 14 m2, část p.č. 759 o výměře 364 m2, část p.č. 762/8 o výměře 12 m2, část p.č. 1832 o výměře 8 m2,

- v k.ú. Stašov: část pozemkové parcely p.č. 1749/1 o výměře 1 m2, část p.č. 1754 o výměře 32 m2, část p.č. 1755 o výměře 99 m2, část p.č. 1792 o výměře 101 m2 a část p.č. 2327
o výměře 7 m2.

Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.                                                 

 

ZM  schvaluje prodej odpovídajících podílů na stavební parcele č. 2864 v k.ú. Polička, jejíž součástí je bytový dům č.p. 899-903 na ulici Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 899-903. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a každý z kupujících uhradí náklady spojené s převodem jeho podílu na stavebním pozemku č. 2864.

 

ZM  schvaluje prodej odpovídajících podílů na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička, jejíž součástí je bytový dům č. p. 926-931 na Sídlišti Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 926-931. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že každý z kupujících uhradí náklady spojené s převodem jeho podílu na stavebním pozemku č. 3060. 

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 16/2 o výměře 75 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 53/6 o výměře 70 m2, pozemku p.č. 53/8 o výměře  49 m2 a pozemku p.č. 53/9 o výměře 8 m2 v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje uzavření dohody, jejímž předmětem je finanční vypořádání kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení formou započtení pohledávky města Poličky na kupní cenu dle této kupní smlouvy proti pohledávce na vrácení části kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 15. 3. 2010 a strany si tedy nejsou povinny nic hradit.

 

ZM  schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 3701/12 označeného dle geometrického plánu č. 2484-135/2016 jako st.p.č. 4015 o výměře 36 m2 v k.ú. Polička na nabyvatele TJ Spartak Polička, z.s. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí nabyvatel.

 

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5454/68 o výměře 16 m2 a pozemku p.č. 5454/69 o výměře 75 m2 v k.ú. Polička do podílového spoluvlastnictví. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

 

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Oprava chodníků na ul. Ladova a Nerudova v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova v Poličce“, dle důvodové zprávy

 

ZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička a plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2017 do 1. 5. 2018.

 

ZM schvaluje záměr realizace a financování projektu „Rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění obyvatelstva, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město Polička“, s realizací v roce 2018, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České.

 

ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2016 dle důvodové zprávy.

 

 

                       

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.