Město Polička

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 10. 2006

Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 10. 2006

ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Rozmarýnek Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1428/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a změny a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budovy.

ZM schvaluje s účinností od l. l. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Polička, Hegerova 427 vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1429/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a změny a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budovy školy a předání movitého majetku.

ZM schvaluje s účinností od l. l. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1430/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

ZM schvaluje s účinností od l. l. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1431/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Luční Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1432/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budovy školy.

ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1433/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a změny a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budovy školy a movitého majetku.

ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Na Lukách Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1434/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a změny a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budov školy a movitého majetku .

ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální základní škola Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1435/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a změny a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budovy školy.

ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Polička, Rumunská 646 vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1436/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a změny a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budovy školní jídelny.

ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička vydané v úplném znění pod čj.: OKS/1437/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a změny a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budovy školy.

ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2007 dodatek číslo 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Střediska volného času Mozaika Polička vydané v úplném znění pod č.j.: OKS/1438/05 ze dne 19. 12. 2005, který se týká změny a doplnění čl. IV (hlavní účel příspěvkové organizace a předmět činnosti související s tímto účelem) o §§ znění zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a změny a doplnění čl. VII (vymezení majetku ve správě organizace) o předání technického zhodnocení budovy střediska.

ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Atletika Polička – občanské sdružení, ve výši 12.000,-- Kč na sportovní činnost
- SK Kometa Polička, oddíl hokejbalu, ve výši 12.000,-- Kč na náklady mistrovství ČR
- TJ Spartak Polička, ve výši 10.000,-- Kč na provoz sokolovny
- VPS - malá a sálová kopaná, ve výši 10.000,-- Kč na turnaje celostátní ligy
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 10.000,-- Kč na sportovní činnost mládeže
- Gymnázium Polička, ve výši 10.000,-- Kč na návštěvu z francouzské školy
- Divadelní spolek Tyl Polička, ve výši 12.000,-- Kč na jazzové večery
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Polička, ve výši 3.000,-- Kč, na činnost
- Dětské informační centrum Polička, ve výši 2.000,-- Kč na činnost
- SRPPD Kamínek Polička, ve výši 11.000,-- Kč na činnost
- Záchranná stanice Zelené Vendolí, ve výši 15.000,-- Kč na péči o handicapované živočichy
- Český svaz chovatelů, ZO Polička ve výši 8.000,-- Kč na činnost a přípojku.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2006.

ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička“, s firmou AP INVESTING, s.r.o., Brno, s podmínkou smluvního ustanovení o provedení geodetického zaměření a geologického průzkumu před zahájením projekčních prací.

ZM bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na funkci jednatele obchodní společnosti T.E.S. spol. s r.o. Polička.

ZM bere na vědomí aktuální zprávu k přípravě projektu na podporu cestovního ruchu turistické oblasti Českomoravské pomezí (Svitavsko).

V Poličce dne 12. 10. 2006
Bc. Miroslav Popelka                                                Jaroslav Martinů
        starosta                                                            místostarosta
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.