Město Polička

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 7. prosince 2017

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana Jukla, Mgr. Markétu Šafářovou a pana Oldřicha Báču.

 

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, Mgr. Jana Matouše a Ing. Josefa Baláše, Ph. D.

 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2018 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2017 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb
a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

 

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2018 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

 

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

 

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

 

ZM schvaluje „Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2018“ dle důvodové zprávy.

 

ZM bere na vědomí zprávu o aktuální spolupráci s ASZ při Úřadu vlády ČR a informace
o připravované „Koncepci dostupného bydlení města Poličky“.

a/ ZM ruší své usnesení č. 5/b ze dne 22. 6. 2017.

 

b/ ZM  schvaluje prodej pozemku p.č. 6632/19 o výměře 735 m2 v obci a k.ú. Polička, „Lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - II. etapa“, za účelem výstavby rodinného domu. Kupní cena činí 950 Kč/m2 včetně DPH, veškeré náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující.

 

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 14/1 označeného dle geometrického plánu č.555-405/2017 jako pozemková parcela č. 14/1 o výměře 336 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

 

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Polička.

 

ZM  schvaluje prodej  části pozemku p.č. 58  o výměře 5 m2 a části pozemku p.č. 658/7 o výměře 36 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně oddělovacího geometrického plánu.

 

ZM  schvaluje zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 5769/61 v k.ú. Polička vzniklého dle smlouvy o věcném překupním právu V-14 2205/1999 ze dne 26. 7. 1999.

 

a/ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 3853 v k.ú. Polička o výměře 206 m2, dotčeného stavbou  „Cyklostezka Polička - Bořiny“, za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 412 m2 ve vlastnictví města Poličky.

b/ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 3850 v k.ú. Polička o výměře 262 m2, dotčeného stavbou „Cyklostezka Polička - Bořiny“, za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 524 m2 ve vlastnictví města Poličky. Směna bude provedena s finančním vypořádáním ve výši 2.000 Kč ze strany města Poličky jako náhrada za dřeviny, které jsou součástí směňovaného pozemku p.č. 3850.

c/ ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 3844/1 v k.ú. Polička o výměře 1238 m2, dotčeného stavbou  „Cyklostezka Polička - Bořiny“, za část pozemku p.č. 3856 v k.ú. Polička o výměře 2476 m2 ve vlastnictví města Poličky.

d/ ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 3843 v k.ú. Polička o výměře 400 m2, dotčeného stavbou „Cyklostezka Polička - Bořiny“ za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2.

 

ZM schvaluje převod částí pozemku p.č. 5977/1 v k.ú. Polička označených geometrickým plánem č. 2549-240/2017 nově jako p.č. 5977/14 o výměře 205 m2, p.č. 5977/15 o výměře 39 m2, p.č. 5977/16 o výměře 38 m2, p.č. 5977/17 o výměře 60 m2, p.č. 5977/18 o výměře 18 m2, p.č. 5977/19 o výměře 88m2, p.č. 5977/20 o výměře 16 m2, p.č. 5977/21 o výměře 28 m2, p.č. 5977/22 o výměře 9 m2, p.č. 5977/23 o výměře 125 m2, p.č. 5977/24 o výměře 56 m2, p.č. 5977/25 o výměře 148 m2, p.č. 5977/26 o výměře 21 m2 a p.č. 5977/27 o výměře 2 m2. Pozemky budou převedeny bezúplatně formou darovací smlouvy uzavřené mezi Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822, jako dárcem a Městem Polička jako obdarovaným.

 

a/ ZM schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1490/1 o výměře 277 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky společnosti Agronea a.s., Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2.

b/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1944 o výměře 830 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky obci Rohozná, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 40 Kč/m2.

 

a/ ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 727/16 o výměře 98 m2 a pozemku p.č. 727/24 o výměře 70 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky obci Rohozná. Kupní cena činí 40 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel obec Rohozná.

b/ ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 43/1 o výměře 594 m2 a části pozemku p.č. 14/1 označené dle geometrického plánu č. 555-405/2017 jako p.č. 14/9 o výměře 64 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky, do vlastnictví obce Rohozná.

 

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 146/1 o výměře 2377 m2, p.č. 546 o výměře  173 m2 a p.č. 398/5 o výměře 95 m2 v k.ú. Lezník ve vlastnictví společnosti Agronea a.s., Polička, za pozemek st.p.č. 513 o výměře 2688 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy.

 

a/ ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 146 o výměře 166 m2 v k.ú. Polička.

b/ ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 146 o výměře 518 m2 v k.ú. Polička.

 

a/ ZM schvaluje rozdělení bytů v připravované výstavbě bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce tak, že část bytů v počtu 24 b.j. (bytový dům A) bude určena k prodeji a část bytů v počtu 24 b.j. (bytový dům B) bude určena k pronájmu.

b/ ZM schvaluje „Pravidla pro prodej bytů v majetku města Poličky (lokalita Bezručova)“ vypracovaná bytovou a zdravotně-sociální komisí a bere na vědomí obsah Žádosti o koupi bytu dle příloh k této důvodové zprávě.

 

a/ ZM schvaluje aktualizaci realizace a financování akce „Bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“ spojenou se závazkem jejího financování v celkové předpokládané výši 71,5 mil. Kč v letech 2017 – 2018 dle důvodové zprávy.

b/ ZM ukládá RM schválit dodatek ke SoD na realizaci akce „Bytové domy v I. etapě lokality Bezručova v Poličce“ až poté, co bude jeho obsah včetně položkového rozpočtu odsouhlasen autorským a technickým dozorem stavby.

 

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

ZM schvaluje investiční záměr „Modernizace dopravního hřiště v Poličce“, podání žádosti o dotaci na projekt v rámci Podpory výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji a dofinancování podílu finanční spoluúčasti městem Polička v roce 2018 dle důvodové zprávy. 

 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje v období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 

ZM schvaluje darovací smlouvu organizace Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku, z.s., Brno-Sever, na finanční a věcný dar pro jednotku SDH Polička, dle důvodové zprávy.

 

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2017 pro:

  • HC Spartak Polička, z.s., ve výši78.161 Kč,
  • Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši 7.185 Kč,
  • SK Kometa Polička, z.s.,ve výši 26.609 Kč,
  • SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 29.457 Kč,
  • Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 32.496 Kč,
  • Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., ve výši 14.455 Kč,
  • TJ Spartak Polička, z.s., (oddíl odbíjené) ve výši 105.286 Kč,
  • Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s., (Školní sportovní klub při Základní škole Na Lukách Polička) Praha, ve výši 6.351 Kč.

 

a/ ZM stanovuje s účinností od 1. ledna 2018 svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: člen rady 7.380 Kč, předseda výboru 3.690 Kč, předseda komise 3.690 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.845 Kč. Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018 a v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát ode dne složení slibu, případně jmenování (u nečlenů zastupitelstva), v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

b/ V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje odměna jako souhrn odměn. Do souhrnu jsou zahrnuty odměny za výkon funkcí člena rady a předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání.

c/ ZM stanovuje předsedům osadních výborů a předsedům komisí, kteří nejsou neuvolněnými zastupiteli, měsíční odměnu ve výši 3.690 Kč s účinností od 1. ledna 2018.

 

ZM schvaluje termín 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky v roce 2018 na čtvrtek 22. února 2018.

 

ZM schvaluje aktualizaci realizace a financování „V. etapy rekonstrukce a zatraktivnění krytého plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.    

 

                       

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.