Město Polička

Oznámení schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Spis. zn.:    MP/23674/2017/18                                                                 Polička, 20. 12. 2017
Č. j.:          MP/31272/2017/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba:   Ing. Antonín Mihulka
 
OZNÁMENÍ
 
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a současně jako pořizovatel, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona schválení
 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu (ÚP) Oldřiš za období 11/2013 – 10/2017, zpracovaná a projednaná podle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, byla schválena Zastupitelstvem obce Oldřiš v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona na zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2017.
Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 11/2013 – 10/2017 je v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách pořizovatele www.policka.org (Městský úřad/Územní plánování).
 
 
Ing. Antonín Mihulka
referent odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 

Příloha:      schválená Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš