Město Polička

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 22. března 2018

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Hejtmánka, pana Oldřicha Báču a Mgr. Markétu Šafářovou.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana MUDr. Jiřího Tomana, ověřením pana Miloše Grubhoffera a pana Pavla Štefku.

ZM schvaluje pořadí žadatelů o koupi bytu v rozestavěných energeticky pasivních bytových domech v lokalitě Bezručova v Poličce označených dle projektové dokumentace společnosti Asting CZ Pasivní domy s.r.o., Horka, jako A a B, stanovené bytovou komisí na základě schválených Pravidel pro prodej bytů v majetku města Poličky, dle přílohy k důvodové zprávě.   

ZM schvaluje způsob tvorby kupních cen bytů v rozestavěných energeticky pasivních bytových domech A a B v lokalitě Bezručova v Poličce na základě zjištěných celkových nákladů na výstavbu těchto bytových domů v poměru k velikosti užitné plochy těchto bytů, dle důvodové zprávy. 

ZM schvaluje text smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej bytů v energeticky pasivních bytových domech A a B budovaných v lokalitě Bezručova v Poličce dle přílohy k důvodové zprávě. 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej bytů v energeticky pasivních bytových domech v lokalitě Bezručova v Poličce označených jako A a B s vybranými zájemci dle důvodové zprávy.

ZM ruší své usnesení č. 16/2 ze dne 22. 2. 2018.

ZM mění své usnesení č. 16/1 ze dne 22.2.2018 týkající směny pozemku p. č. 1210/48 o výměře 1728 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 1210/41 o výměře 1728 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky tak, že rozdíl ve výměrách pozemků 1166 m2 bude předmětem finančního vypořádání za cenu 50 Kč/m2.

ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2018  - 2022

-      pana Josefa Víta, Polička,

-      paní Jiřinu Brandejsovou, Polička,

-      Mgr. Pavla Brandejse, Polička,

-      Bc. Antonína Kadlece, Polička.

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08018721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“, uzavřené mezi městem Polička a Státním fondem životního prostředí ČR, Praha 4, dne 11. 4. 2011, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.