Město Polička

Usnesení zastupitelstva města dne 7. 12. 2006

 
Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 7. 12. 2006      
 
ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Patrika Lisého, pana Jiřího Hejtmánka a MVDr. Jiřího Teplého.
 
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Jana Putnu, ověřením zápisu pana Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. a Mgr. Petra Zaala.
 
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2006.
 
ZM ukládá RM komplexně vyhodnotit akci „Průmyslová zóna“ z hlediska plnění podmínek, za kterých bylo odsouhlaseno její zahájení a z hlediska plnění jednotlivých usnesení ZM a zpracovat další postup do návrhu rozpočtu na rok 2007 včetně zhodnocení majetku města v této oblasti a záměru pro budoucí období.
 
ZM ukládá kontrolnímu výboru spolupracovat při plnění předcházejícího usnesení a předložit k této problematice stanovisko pro ZM do 15. 2. 2007.
 
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2007 takto:
a)      Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2006 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se a smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční příspěvek pro příspěvkové organizace a společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) bude čerpán ve výši uvedené v důvodové zprávě.
 
b)      Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2006 v souladu s uzavřenými smlouvami, do výše 500 tis. Kč na přípravu akcí plánovaných pro rok 2007 a do výše 100 tis. Kč na výkup pozemků.
 
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 3/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
 
ZM schvaluje navržený postup realizace a financování III. etapy rekonstrukce a modernizace zimního stadionu Polička dle důvodové zprávy.
 
ZM schvaluje zařazení částky uvedené v důvodové zprávě do rozpočtu roku 2007 na dokončení objektu SO-03 a SO-04 – Vestavba a přístavba zázemí zimního stadionu a tribuna, jako další etapy rekonstrukce a modernizace zimního stadionu v souladu s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1023 04, ze dne 25. 5. 2004 a pověřuje starostu jeho podpisem.
 
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 87 802 ze dne 10. 4. 2002 (rekonstrukce domů č.p. 112 – 114, ul. Tylova, Polička), který řeší navýšení celkové ceny o změnu sazby DPH, ke které došlo v průběhu realizace stavby od 1. 5. 2004 a pověřuje starostu k jeho podpisu.
 
ZM schvaluje záměr provozování služeb Informačního centra Polička dodavatelsky a pověřuje RM vypsáním výběrového řízení na dodavatele těchto služeb.
 
ZM ruší
a)      Zřizovací listinu příspěvkové organizace Tylův dům Polička schválenou zastupitelstvem města dne 26. 6. 2006 usnesením č. 16,
b)      Zřizovací listinu příspěvkové organizace Hrad Svojanov schválenou zastupitelstvem města dne 28. 8. 2003 usnesením č. 12,
c)      Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská knihovna Polička schválenou zastupitelstvem města dne 30. 10. 2003 usnesením č. 8,
d)     Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička schválenou zastupitelstvem města dne 8. 12. 2005 usnesením č. 18.
 
ZM schvaluje
a)      Zřizovací listinu příspěvkové organizace Tylův dům Polička,
b)      Zřizovací listinu příspěvkové organizace Hrad Svojanov,
c)      Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městská knihovna Polička,
d)     Zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička
dle předloženého návrhu.
 
ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička s účinností od 1. 1. 2007.
 
ZM schvaluje v souladu s § 57 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) spojené pořízení nového územního plánu města Poličky a regulačních plánů městské památkové zóny a lokality pro bydlení „Mánesova“.
 
ZM schvaluje zpracování regulačních plánů jako součást veřejné zakázky na zhotovení územního plánu dle zákona č. 137/2006 Sb. (zákon o veřejných zakázkách).
 
ZM potvrzuje stávající složení Osadního výboru Modřec, Osadního výboru Lezník a Osadního výboru Střítež.
 
ZM určuje dalšími členy Osadního výboru Modřec pana Jiřího Jožáka a pana Jana Kučeru.
 
ZM stanovuje počet členů Osadního výboru Modřec na 9 členů.
 
ZM odvolává stávající členy a předsedu Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.
 
ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky:
Marie Báčová, Marie Kučerová, Ing. Karel Uttendorfský, Petr Šimon, Bohumil Bednář, Vlastimil Kýna, Ing. Jaroslav Dobiáš, Ing. Alena Machová, Pavel Brandejs.
 
ZM volí pana Bohumila Bednáře předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.
 
ZM odvolává stávající členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.
 
ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky:
Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, CSc., Zdeněk Čapek, Aleš Doležal, Vít Kastner, PhDr. Zlata Pražanová, Mária Rozkošná, Jan Řádek, Zdeněk Vyskočil, Jiří Zelenda.
 
ZM odvolává stávající členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
   
ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky:
RNDr. Milan Janečka, Ing. Marie Tobiášová, Zdeňka Novotná, Mgr. Milan Matouš, Marta Dvořáková, Mgr. Miroslava Zrůstová, Jaroslava Krejčí, Mgr. Rostislav Kohut, Věra Fialová, Mgr. Karel Neřold, Eduard Střílek.
 
ZM schvaluje záměr prodeje bytů č. 1, 2, 3 a 4 v domě č.p. 971 Sídliště Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 v domě č.p. 972 Sídliště Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v domě č.p. 973 Sídliště Hegerova, bytů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 v domě č.p. 84 ul. Kostelní, bytů č. 1, 2, 3 a 4 v domě č.p. 86 ul. Otakarova, bytů č. 1 a 2 v domě č.p. 3 ul. Riegrova a bytů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v domě č.p. 9 ul. Masarykova v Poličce dle důvodové zprávy.
 
ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 6540/2 o výměře 551 m2 ve vlastnictví České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR, Praha 3, za pozemek p.č. 5633/3 o výměře 1030 m2 ve vlastnictví Města Poličky. Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí i případný cenový rozdíl ve prospěch PF ČR.
 
ZM schvaluje prodej části pozemku st.p.č. 89/1 v šíři 1 m v k.ú. Polička, dle návrhu ředitele Městského muzea a galerie Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
ZM schvaluje prodej části pozemku parcela č. 6/2 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
ZM schvaluje prodej části pozemků p.č. 1/2, PK č. 1 a PK č. 3 o celkové výměře cca 750 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 2924/9 o výměře 119 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující Město Polička.
 
 
V Poličce dne 7. 12. 2006
 
 
 
…………………………………………..                            ……………………………………….
        Jaroslav Martinů                                    JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
   starosta                                                   místostarostka
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.