Město Polička

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 4. dubna 2019

ZM volí za členy návrhové komise Ing. Jitku Bidlovou, Mgr. Milana Matouše a MUDr. Martina Plška.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Ing. Martina Kozáčka, ověřením Mgr. Markétu Šafářovou a Jiřího Hejtmánka.

ZM souhlasí s návrhem výše vypořádání požadavků zhotovitele na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu včetně přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova v Poličce a s ní související projektová a inženýrská činnost“ dle důvodové zprávy. ZM podmiňuje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou PRIMA spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, v odsouhlasené výši narovnáním vztahů zaručujícím, že se jedná o konečné vypořádání finančních požadavků zhotovitele souvisejících s realizací stavby bytových domů v lokalitě Bezručova.

a/ ZM schvaluje snížení kapitálových výdajů o 100,0 tis. Kč v kapitole 16 – Kultura a sport, Městská knihovna projekt „Centrum technického vzdělávání Polička“ v návrhu rozpočtového opatření č. 1/2019.

b/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle důvodové zprávy.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.