Město Polička

Informace o uzavírce z důvodu celkové rekonstrukce okružní křižovatky v Poličce

Informujeme tímto místní občany, že v termínu od 13.5. do 31.8. letošního roku bude probíhat rekonstrukce okružní křižovatky (kruhového objezdu) sil. I/34 se sil. II/360 v Poličce. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitelem stavby je firma Skanska.

Rekonstrukce stávající okružní křižovatky je předpokládána při zachování hlavních parametrů křižovatky. Prstenec okružní křižovatky bude upraven jako záměrně nerovná zpevněná plocha s příčnými prahy pro pojezd velkých nákladních automobilů s přívěsem s tím, že na severní straně prstence bude zřízena kruhová úseč s výškou obruby v úrovni nivelety vozovky (max. 0,02 m nad niveletou vozovky okružního pásu křižovatky) a bez příčných prahů. Dělicí ostrůvky budou upraveny tak, aby splňovaly současné standardy pro bezbariérovost a ochranu chodců. Rozměry středového ostrůvku a prstence budou zachovány. Budou upraveny obruby na jednotlivých větvích křižovatky pro lepší navedení vozidel a zvýšení bezpečnosti chodců. Bude provedena také úprava chodníků v bezprostředním okolí jihovýchodního nároží křižovatky tak, aby byly splněny dnešní standardy bezbariérovosti.

Silniční provoz ve směru Hlinsko – Svitavy a opačně bude veden po celou dobu provádění prací kyvadlově, po staveništi – po silnici I/34, obousměrně, kdy řízení provozu je předpokládáno semafory.

Linkové autobusy odbočí ze silnice I/34 – ul. Starohradská na objízdnou trasu po ul. Střítežská (III/36029), ul. P. Jilemnického, ul. Smetanova. Tato objížďka pro autobusy bude obousměrná.

Tranzitní provoz (nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 12 tun) rovněž odbočí ze silnice I/34 – ul. Starohradská na objízdnou trasu po ul. Střítežská (III/36029), ul. P. Jilemnického, ul. Smetanova, a bude pokračovat dál po silnici II/360 (ul. Tyršova) směrem na Lezník, Pohodlí, Litomyšl, dále na světelné křižovatce odbočí na I/35 a budou pokračovat směrem na Koclířov a dále po I/34 směrem na Svitavy/Poličku. Tato objížďka pro tranzitní vozidla bude jednosměrná a bude platit pouze pro směr Polička – Litomyšl – Svitavy.

Silnice II/360 (ul. Husova) před okružní křižovatkou se sil. I/34 v městě Polička bude zcela uzavřena, přičemž obousměrná objízdná trasa povede po silnici III/36029 ul. Střítežská, dále po místních komunikacích ul. P. Jilemnického, Smetanova po křižovatku se silnicí II/360 ul. Tyršova v obci Polička, případně dále pak po místní komunikaci T. Novákové směr Litomyšl a zpět.

V průběhu realizace uvedených uzavírek a provádění stavebních prací bude ve městě Polička platit několik dopravních omezení, která mají za cíl co největší měrou přispět k ochraně bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Považujeme za důležité připomenout, že samotné povolení uzavírky sil. I/34 a stanovení podmínek při provádění stavebních prací spojených s rekonstrukcí okružní křižovatky je plně v gesci Krajského úřadu Pardubického kraje.

Je zcela zřejmé a předvídatelné, že oprava okružní křižovatky na páteřní komunikaci vedoucí městem Poličkou zásadním způsobem ovlivní dopravu nejen na uzavírkou dotčené silnici č. I/34, ale i na ostatních místních komunikacích vedoucích paralelně s touto silnící. V možnostech zdejšího silničního správního úřadu nebylo dohlédnout veškeré důsledky, které na okolní komunikace a zejména na provoz na nich uzavírka okružní křižovatky přinese. Dopravní situaci v uzavírkou dotčené lokalitě však budeme ve spolupráci s orgány policie po celou dobu pečlivě monitorovat a vyvstane-li potřeba, budou realizována další dopravní omezení či opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Dopravní komplikace a provedení dalších opatření lze předpokládat zejména v lokalitách, které se silnicí I/34 sousedí a které by mohli být neúměrně zatěžovány vozidly, jejichž řidiči se budou snažit úseku s dopravním omezením vyhnout (objet ho). Výkon silničního správního úřadu nad místními komunikacemi je však plně v naší kompetenci a bude tedy možné pružně, avšak vždy zákonem stanoveným způsobem, reagovat na případné dopravní komplikace.

Přes veškerá dosud provedená opatření je však zcela logické, že při realizaci tak zásadní stavby, jakou oprava zmíněné okružní křižovatky bezesporu je, dojde k podstatnému ovlivnění zejména plynulosti silniční dopravy v našem městě. V souvislosti s tímto žádáme místní občany a zejména pak řidiče motorových vozidel projíždějících úsekem stavby o co největší míru trpělivosti a shovívavosti. Snahou všech je a po celou dobu bude, aby dopravní omezení na sil. I/34 netrvalo déle, než je nezbytně nutné. Za případné dopravní komplikace se jménem vedení města a taktéž jménem investora i zhotovitele stavby předem omlouváme.