Město Polička

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. června 2019

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč do veřejné sbírky pořádané městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019.
 

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Modřec ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje nákladního vozu Multicar M2510 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotace Mgr. Josefu Kopeckému, DiS., bytem Lezník, Polička, na obnovu dřevěného kříže na pozemku č. 688 v k.ú. Lezník ve výši 19 tis. Kč.

RM schvaluje odměnu paní Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2018 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncepty zápisů do kroniky Poličky - Lezníku za rok 2016 a 2017 dle důvodové zprávy.

RM revokuje své usnesení č. 202 ze dne 22. 5. 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Poličky“ mezi městem Poličkou jako příkazcem a společností VHOS, a.s., se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na stavební úpravy svodidel podél komunikace k hradu Svojanov se společností Swietelsky stavební s.r.o., se sídlem Pelhřimov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního řešení parkovišť na ul. Luční a v lok. Bezručova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního řešení parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce (var. 1) a parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh materiálového a dispozičního řešení zvýšených přechodů pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše a na ul. Švermova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o postoupení práv a povinností z investorství na realizaci optických kabelů v I. - III. etapě infrastruktury lok. Bezručova v Poličce, se společností PODA a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 102, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemkyní na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1. 211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemkyní, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1. 211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 110, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 310, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 311, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 317, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 506, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícími nájemci, a to na 2 roky, s účinností od 1. 7. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

RM schvaluje doplněné odpisové plány pro rok 2019 Střediska volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička, a Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přerušení provozu mateřských škol zřízených městem Poličkou v termínu od pondělí 23. 12. 2019 do pátku 3. 1. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření školní družiny Masarykovy základní školy Polička, se sídlem Polička a Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, v době letních prázdnin v roce 2019, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Přístupové systémy do mateřských škol v Poličce“ takto: vybraným zhotovitelem je firma COMFIS s.r.o., se sídlem Buchlovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností COMFIS s r.o., se sídlem Buchlovice, na veřejnou zakázku „Přístupové systémy do mateřských škol v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci „Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám.“ takto: vybraným dodavatelem je firma APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám.“ s vybraným dodavatelem APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zpracování prováděcí projektové dokumentace stavební části na akci Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ takto: vybraným dodavatelem je firma APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování prováděcí projektové dokumentace stavební části na akci Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ s vybraným dodavatelem APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce: „Zpracování prováděcí projektové dokumentace vzduchotechniky na akci Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ takto: vybraným dodavatelem je firma INTERKLIMA, spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování prováděcí projektové dokumentace vzduchotechniky na akci Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ s vybraným dodavatelem INTERKLIMA, spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Poličkou za období červen 2018 - červen 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, se sídlem Červený Kostelec, na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 84, ul. Kostelní, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 9. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.773 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se ve  4. nadzemním podlaží domu č.p. 806, ul. M. Bureše, Polička,  se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 9. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.144 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 0+1 s příslušenstvím,  nacházejícího se ve 3. nadzemním podlaží domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 30. 6. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 643 Kč.                                     

RM ruší své usnesení č. 430 ze dne 13. 11. 2017 dle důvodové zprávy.                                                                                         

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016428/SOBS VB/04 a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5952/20 v k.ú.Polička mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                                                      

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2019051/VB/01, Modřec, p.č. 201/2, knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s.,  se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zpracování energetického posouzení, EŠOB a PENB na akci Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám.“ takto: vybraným dodavatelem je firma DD Energo, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování energetického posouzení, EŠOB a PENB na akci Realizace úspor energie - Mateřská škola Polička, Palackého nám.“ s vybraným dodavatelem DD Energo, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Zpracování energetického posouzení, EŠOB a PENB na akci Základní škola Na Lukách Polička  - vzduchotechnika“ takto: vybraným dodavatelem je firma DD Energo, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování energetického posouzení, EŠOB a PENB na akci Základní škola Na Lukách Polička  - vzduchotechnika“ s vybraným dodavatelem DD Energo, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 5 k mandátní smlouvě o správě, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu, uzavřené dne 17. 12. 2007 mezi městem Poličkou jako mandantem a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, jako mandatářem, jehož předmětem je zvýšení měsíční odměny mandatáře za správu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví mandanta a aktualizace Přehledu bytů ve správě mandatáře, který je přílohou této smlouvy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata s panem Oldřichem Zapletalem, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9438, tak, že:

-     stávající znění článku VII. bodu 5. písm. n) se zruší a nahradí tímto zněním:

„n) uzavírat jakoukoliv smlouvu, u které finanční ekvivalent plnění společnosti v průběhu kalendářního roku přesahuje částku 400 000 Kč bez DPH (netýká se pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce);“

-     stávající znění článku X. se zruší a nahradí tímto zněním:

„X.

Sociální fond

1.  Společnost vytváří sociální fond a to z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce
za rok, v němž zisk vytvoří, a to ve výši 30 % čistého zisku, maximálně ve výši 200 000 Kč. Tento sociální fond se ročně doplňuje o 30 % z čistého zisku až do dosažení výše 200 000 Kč. Sociální fond lze použít pouze pro zaměstnance společnosti. O použití sociálního fondu rozhoduje jednatel.“

Polička 17. června 2019

                                   

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.