Město Polička

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 4. 2007

Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 12. 4. 2007

ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Vlastimila Slezáčka, Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, CSc. a Mgr. Petra Nožku.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MVDr. Jiřího Teplého, ověřením zápisu pana Jiřího Hejtmánka a pana Rostislava Koumara.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny pro rok 2007 na akci „Stavební úpravy hradeb (gotického opevnění Poličky) v části úseku SO 22 Na Valech v Poličce“ a přiznává finanční podíl na obnově kulturní památky.

ZM souhlasí se zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území dle § 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ZM pověřuje starostu města zřízením Rady obcí pro udržitelný rozvoj území dle § 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ZM ustanovuje jako určeného zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na celé volební období pana Ing. Martina Kozáčka.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2007.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vodovodního řadu PVC 90 (DN 80), délky 219 m na ul. Družstevní v Poličce z firmy Strefa Polička, s.r.o., Polička na Město Polička, a to za 125 tis. Kč.

ZM schvaluje v souladu s geometrickým plánem č. zak. 1552-446/2006 bezúplatný převod pozemku p.č. 6013/15 o výměře 63 m², p.p.č. 6013/16 o výměře 104 m², p.p.č. 6013/17 o výměře 124 m², p.p.č. 6013/18 o výměře 34 m², p.p.č. 6013/19 o výměře 235 m², p.p.č. 6013/20 o výměře 14 m², a p.p.č. 6013/21 o výměře 201 m², vše v obci a k.ú. Polička, z vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice do vlastnictví Města Poličky.

ZM schvaluje v souladu s geometrickým plánem č. zak. 1552-446/2006 bezúplatný převod pozemku p.č. 1210/46 o výměře 107 m² a p.p.č. 1451/7 o výměře 3 m², vše v obci a k.ú. Polička, z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, Pardubice.

ZM ruší své usnesení č. 32/a a 32/b ze dne 12. 10. 2006.

ZM schvaluje převod objektu bydlení č.p. 53 na st.p.č. 81, stavební parcely č. 81 o výměře 183 m² a pozemku p.č. 95 o výměře 867 m², vše v obci Polička a k.ú. Lezník, z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Poličky za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje po nabytí nemovitostí dle usnesení č. 12 prodej objektu bydlení č.p. 53 na st.p.č. 81, stavební parcely č. 81 o výměře 183 m² a pozemku p.č. 95 o výměře 867 m², vše v obci Polička a k.ú. Lezník, za kupní cenu dle důvodové zprávy s tím, že smlouva bude obsahovat závazek kupujícího odstranit na vlastní náklady objekt č.p. 53 na st.p.č. 81 z důvodu jeho havarijního stavu.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 96 o výměře 104 m², části pozemku p.č. 698 o výměře cca 130 m², části pozemku p.č. 697 o výměře cca 50 m², části pozemku p.č. 94/1 o výměře cca 45 m², pozemku p.č. 104/1 o výměře 83 m², části pozemku p.č. 104/2 o výměře cca 25 m² a části pozemku p.č. 105/1 o výměře cca 80 m². Kupní cena činí 30,-- Kč/m² s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení geometrického plánu uhradí kupující.

ZM schvaluje směnu části pozemku p.č. 5235/1 o výměře cca 65 m² v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky za pozemek p.č. 5395/1 o výměře 251 m² v k.ú. Polička. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí Město Polička.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č. 752/2 označeného dle GP č. zak. 1619-30/2007 jako p.č. 752/4 o výměře 269 m² v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m² s tím, že kupující Město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej části pozemku PK č. 646 o výměře cca 3354 m², části pozemku PK č. 467 o výměře cca 3224 m² a části p.p.č. 1/2 o výměře cca 140 m², vše v k.ú. Modřec. Kupní cena u p.p.č. 1/2 činí Kč 30,--/m², kupní cena pozemku PK č. 646 a č. 467 bude stanovena na základě znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků včetně zhotovení geometrických plánů.

ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 11/3 o výměře 2955 m², pozemku p.č. 6 o výměře 622 m² a pozemku p.č. 4 o výměře 1147 m², vše v k.ú. Modřec.

ZM schvaluje prodej části pozemku PK č. 646 o výměře cca 3354 m² a části pozemku PK č. 467 o výměře cca 3224 m² v k.ú. Modřec a.s. Agronea Polička Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků včetně zhotovení geometrického plánu.

ZM schvaluje bezúplatný převod části stavebního pozemku č. 87 o výměře 20 m² a st.p.č. 89/1 o výměře 12 m², vše v k.ú. Polička s tím, že žadatel zbuduje na vlastní náklady dělící zeď mezi muzejní zahradou a truhlářskou dílnou a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje bezúplatný převod stavby dřevníků stojící na pozemku p.č. 6471 včetně zastavěné části pozemku p.č. 6471 o výměře cca 82 m² do spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 209 ul. Havlíčkova v Poličce. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 185/3 o výměře 2780 m² v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 30,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej bytu č. 4, vel. 1+1, I. kat. v revitalizovaném panelovém domě č.p. 809 na ul. M. Bureše v Poličce formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bytu činí Kč 390.000,--.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 5545/37 o výměře 779 m² v k.ú. Polička na výstavbu rodinného domu v lokalitě „Mánesova“. Kupní cena činí Kč 590,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje ponechání objektu č.p. 74 na st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m2 a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m2 v k.ú. Pustá Rybná ve vlastnictví Města Poličky s tím, že nemovitosti budou pronajaty Českému svazu ochránců přírody, ZO Polička, na dobu určitou, a to do 31. 3. 2008.

ZM neschvaluje prodej objektu č.p. 74 na st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m2 a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m2 v k.ú. Pustá Rybná žadatelům uvedeným v důvodové zprávě.

ZM neschvaluje prodej objektu č.p. 74 na st.p.č. 101, pozemku st.p.č. 101 o výměře 848 m2 a pozemku p.č. 442 o výměře 274 m2 v k.ú. Pustá Rybná nejvyšší nabídce, přičemž nejnižší podání bude činit 1 mil. Kč.

ZM schvaluje finanční vypořádání ztráty 153.191,63 Kč vzniklé v roce 2006 v příspěvkové organizaci Tylův dům takto:
1. pokrytím ztráty z prostředků zřizovatele ve výši 76.596,00 Kč
2. pokrytím ztráty v minimální výši 38.297,82 Kč z výsledku hospodaření příspěvkové organizace v roce 2007
3. dokrytím zůstatku ztráty z výsledku hospodaření příspěvkové organizace v roce 2008.

ZM schvaluje změny termínů zasedání Zastupitelstva města Poličky následovně:
původně schválený termín 17. 5. 2007 se přesouvá na den 24. 5. 2007 a původně schválený termín 13. 9. 2007 se přesouvá na den 27. 9. 2007.

ZM bere na vědomí zprávu k městskému opevnění v Poličce – úsek 21.V Poličce dne 12. 4. 2007
……………………………………..               ………………………………………….
   Jaroslav Martinů                       JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. 
         starosta                                        místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.