Město Polička

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 21. října 2019

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 203, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2019 dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 407, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2019 dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 504, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2019 dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.384 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 503, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2019 dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.384 Kč.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 316, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk
s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 11. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 321, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 11. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.198 Kč.

 

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 1. 11. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B2/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu  Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce“ se  Státním fondem dopravní infrastruktury,
Praha 9, dle důvodové zprávy.

 

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 7/2019 dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smluv s dopravci o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží
dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem Dvořákem, Svitavy, na poskytnutí zpevněné plochy k provádění závěrečných zkoušek k získání řidičského oprávnění, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 4. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.520 Kč.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Modřecký rybník - rekonstrukce objektů“ uzavřené dne 21. 1. 2019 s firmou Okrouhlický s.r.o., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6025/5 o výměře 4 m2, části pozemku p.č. 1269/6 o výměře 3 m2, části pozemku p.č. 6025/4 o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 1255/1 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Polička, společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitých věcí.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě nájemní a smlouvě o výpůjčce ze dne 23. 9. 2011 mezi společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., jako pronajímatelem a městem Polička jako nájemcem, jehož předmětem je prodloužení nájemního vztahu do 31. 10. 2022, dle důvodové zprávy. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají beze změny.

 

RM schvaluje zpracovatele „Stavebně technického průzkumu a PD stávajícího stavu budovy dětského domova na ul. A. Lidmilové v Poličce“ společnost Šafář CZ s.r.o., se sídlem Polička, IČO 28850106, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD na akci „Oprava části chodníků na ul. Družstevní v Poličce“ se společností Ulehla Ivan s.r.o.,  se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje dodatek č. 1 k SoD na akci „Oprava části chodníků na ul. Jiráskova v Poličce, se společností Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Aktualizace generelu kanalizační sítě města Polička“ s návrhy opatření k optimalizaci na stokové síti uzavřené s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Mariánské Hory - Ostrava, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.