Město Polička

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. března 2020

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 56982684-19, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 8. 4. 2020, dle důvodové zprávy.

a/ RM bere na vědomí rezignaci RNDr. Marty Najbertové v Komisi pro prevenci kriminality Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

b/ RM jmenuje Mgr. Eriku Jiroušovou členkou Komise pro prevenci kriminality Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení dohody o umístění reklamní tabule na sloupu veřejného osvětlení uzavřené dne 19. 4. 2013 s paní Martou Klása, se sídlem Pomezí. Dohoda bude ukončena ke dni 31. 3. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v r. 2020 za pronájem prostor v domě č.p. 52 v ul. Riegrova v Poličce Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020158/VB13 pod názvem „Borová, vodojem, knn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 2180 v k.ú. Borová  Poličky, mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV  Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.                                                                                                                                     

b/ RM schvaluje uzavření dohody o provedení prací č. IV-12-2020158/DPP1 v rámci stavby „Borová, vodojem, knn“, na pozemku p.č. 2180 a p.č. 1350 v k.ú. Borová u Poličky, mezi městem Poličkou, jako vlastníkem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti uzavřené dne 1. 10. 2010 mezi městem Poličkou, jehož předmětem je snížení nájemného v návaznosti na změnu rozsahu předmětu nájmu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava (zadláždění) chodníku mezi ul. Tyršova a Parkány v Poličce“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce“ mezi městem Poličkou a vybraným dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo s firmou Stavební a pece, spol. s r.o., se sídlem Chrudim, na zakázku „Obnova bývalé konírny pro galerijní účely, č.p. 46, areál hradu Svojanov“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje MUDr. Jakuba Vykypěla členem kulturní komise Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM pověřuje člena zastupitelstva města Ing. Štěpána Vlčka přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a prováděním sňatečných obřadů s účinností od 3. 3. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zprávy o činnosti příspěvkových organizací Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov za rok 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zahraniční služební cestu do maďarské obce Ebes v termínu 1. - 3. dubna 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci č. 2020-01 a dohodu o vzájemné spolupráci č. 2020-02 uzavřené mezi Základní školou Na Lukách Polička a Spolkem přátel Základní školy Na Lukách Polička,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřízených městem Polička pro školní rok 2020/2021 ve dnech 12. - 13. 5. 2020 vždy od 8 do 16 hodin dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Polička v době letních a vánočních prázdnin v roce 2020 dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje řediteli Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Švermova 401, 572 01 Polička, IČO 70154520, Mgr. Eduardu Střílkovi zahraniční pracovní cestu do Maďarského města Ebes v termínu 13. - 15. 3. 2020, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dopravního prostředku se Základní školou Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění psa do útulku pro opuštěná zvířata s ZO ČSOP Zelené Vendolí, se sídlem Vendolí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Jednací řád komisí Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje náplň činnosti komisí Rady města Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 275/14, 277/1, 1202/1, 1202/2, 1211/1, 1232/7, 1246/1, 1256/1, 1259/1, 1260, 1268/1, 1269/3, 1269/6, 1493/2, 1546/2, 1564/2, 2177/2, 4220/21, 5911/1,  6004/1, 6014/6 6015/5, 6025/5, 6025/7, 6030/4, 6087, 6237/1, 6237/3, 6243, 6277/2, 6298/3, 6352/1, 6352/2, 6352/3, 6352/4, 6469, 6525, 6573 a st. p. č. 930 v souladu s geometrickými plány č. 1940-74/2011, 2242-96/2014, 2250-97/2014, 2251-99/2014, 2629-87/2018 a 2630-88/2018, vše v  k.ú. Polička, mezi městem Poličkou, jako povinným a společností PODA a.s., se sídlem 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 25816179, jako oprávněným ze služebnosti, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. OSV/20/20380 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb s Pardubickým krajem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Stavitelství - Háněl s.r.o., se sídlem Proseč na akci „Stavební úpravy objektu pohřební služby č. p. 579, se sídlem ul. Starohradská v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na „Vypracování Změny č. 3 Územního plánu Polička“ s Urbanistickým střediskem BRNO, spol. s r. o. se sídlem  Brno, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště v lokalitě Bezručova v Poličce“ společnost PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, na akci „Parkoviště v lokalitě Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.