Město Polička

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. března 2020

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ takto: vybraným dodavatelem je firma E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ mezi městem Poličkou a vybraným dodavatelem E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 19 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem, uzavřené dne 21. 02. 2002 se společností LIKO SVITAVY, a.s., se sídlem, Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova – Polička, Park Zahrádky, část SO 01 – Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2015 ze dne 25. 3. 2019 na akci „Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiřího, sv. Michaela a sochy Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Poličce“ mezi městem Poličkou a dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, se sídlem Drahoraz, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi zadávacího řízení akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - II. etapa“ dle důvodové zprávy.

Polička 11. března 2020

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.