Město Polička

POZOR ZMĚNA TERMÍNU ZÁPISŮ do 1. ročníků základních škol

Na základě výrazného omezení provozu základních škol se mění termín a průběh zápisů do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2020/2021. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých škol:

      

Masarykova základní škola Polička, nábř. Svobody 447

                                                                      více na   http://www.zsmaspolicka.cz/

Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401

                                                                      více na   http://www.zsnalukach.cz/

 

Zápis proběhne bez účasti dětí!   

 

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte doručte (elektronicky, poštou, osobně) příslušné základní škole (pouze na jedné) ve školou stanoveném termínu. V případě potřeby kontaktujte pracovníky vedení školy na e-mailových adresách:

     reditel@zsmaspolicka.cz

     strilek@zsnalukach.cz

Zároveň sledujte aktuální informace na webových stránkách škol!

 

Další podrobnější informace:

Zápis do 1. ročníku, tj. zápis k povinné školní docházce je pro školní rok 2019/2020 povinný pro děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a děti, kterým byl v loňském roce povolený odklad.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Každé dítě, na které se vztahuje povinná školní docházka, má nárok na přijetí do základní školy ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu (tzv. spádová škola). Zároveň má zákonný zástupce dítěte možnost požádat o zápis v jiné, než spádové škole. Školské obvody pro poličské základní školy jsou stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019. Vyhláška je k dispozici na webových stránkách http://www.policka.org/seznam/Mestsky-urad/vyhlasky-mesta .  

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé pro plnění povinné školní docházky, může zákonný zástupce dítěte při zápisu písemně požádat o její odklad o jeden rok. K žádosti je třeba při zápisu přiložit doporučující posouzení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

K povinné školní docházce může být přijato i dítě mladší, tj. dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku (pro letošní zápis dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). Bližší informace k možnosti přijímání těchto dětí podají pracovníci základních škol.