Město Polička

Oznámení o veřejném projednání Změny č. 3 ÚP Polička

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
____________________________________________________________

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                           V Poličce, dne 23. 04. 2020

 

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě Zprávy o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 – 6/2019  zajistil v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Polička, která je pořizována zkráceným postupem.

Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona oznamuje

 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU POLIČKA SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ

8. června 2020 v 15.00 hod.

V MALÉM SÁLE TYLOVA DOMU, POLIČKA Č. P. 53

 

Veřejné projednání proběhne v souladu s aktuálně platnými opatřeními v souvislosti s šířením nemoci COVID – 19.

Návrh změny č. 3 územního plánu Polička (ÚP Polička) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v úředních dnech (v ostatních pracovních dnech po předchozí domluvě) na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) v době

od 24. 4. 2020 do 15. 6. 2020

V uvedené době je návrh Změny č. 3 ÚP Polička rovněž k nahlédnutí na webových stránkách http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/ .

Zveme dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a obec, pro kterou je změna územního plánu pořizována, k účasti na veřejném projednání.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 15. 6. 2020, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 15. 6. 2020, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení §23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení §23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 15. 6. 2020 stanoviska k návrhu změny územního plánu.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

 

                                                                       …………………………………
                                                                                    Ing. Marta Mastná
                                                                      vedoucí odboru územního plánování,
                                                                             rozvoje a životního prostředí
                                                                               Městského úřadu Polička

 

Obdrží: dle rozdělovníku

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí návrh Změny č. 3 ÚP Polička pro veřejné projednání