Město Polička

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 22. června 2020

RM schvaluje smlouvu o dílo na úpravu půdních prostor a zateplení v budově č.p. 42 v Poličce - Stříteži s firmou Jan Radiměřský, se sídlem Střítež - Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytování služby IP CONNECT PŘÍPOJKA a smlouvu o poskytování služby IOL ETHERNET s firmou O2 Czech Republic a. s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zahraniční služební cestu Jaroslava Martinů, Pavla Štefky a Ing. Naděždy Šauerové do maďarské obce Ebes v termínu 18. - 21. 8. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr panu Petru Cuperovi, řediteli příspěvkové organizace Tylův dům, se sídlem Polička, s účinností od 1. 8. 2020.

RM neschvaluje prominutí pohledávky ve výši 2.142,91 Kč za zveřejnění inzerce v Jitřence vůči firmě TONER s.r.o., se sídlem Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o užití databáze geografických jmen ČR se Zeměměřičským úřadem, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 108, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 7. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.043 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 222, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 7. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.229 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 7. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 102, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, se stávajícím nájemcem to na 2 roky, s účinností od 1. 7. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 104, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 7. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, na akci „Parkoviště v lokalitě Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení“  s vybraným dodavatelem Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje krátkodobé snížení pracovního úvazku Mgr. Jana Jukla, ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Polička, se sídlem Polička, na 0,3 s účinností od 1. 7. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí přehled a výsledky provedených kontrol ve školách a školských zařízeních zřízených městem Poličkou za období červen 2019 - květen 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výmaz příspěvkové organizace Mateřská škola Polička, Hegerova 427 se sídlem Polička, z rejstříku škol a školských zařízení k datu 31. 8. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení od 1. 9. 2020 Mateřské školy Luční Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy v těchto bodech:

-      navýšení kapacity mateřské školy na 185 dětí

-      zápis odloučeného pracoviště mateřské školy na adrese Hegerova 427, Polička

-      zápis součásti příspěvkové organizace „školní jídelny - výdejny“ s kapacitou 30 strávníků

-      zápis místa poskytování služeb „školní jídelny - výdejny“ na adrese Hegerova 427, Polička.

RM schvaluje v souladu se zřizovací listinou Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, pronájem části prostor Základní školy Na Lukách Polička Mateřské škole Luční Polička, se sídlem Polička, pro její činnost na dobu neurčitou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2020609/SOBS VB/01, Rohozná p.č. 513, kNN“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje správou areálu bývalého koupaliště ve Stříteži nacházejícího se na pozemcích p.č. 44/1 a 44/2 v k.ú. Střítež u Poličky Osadní výbor Střítež, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se v II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, Polička, s nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok - do 30. 6. 2021, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM bere na vědomí zápisy z komisí Rady města Poličky - komise dítě a volný čas, komise bytové, komise pro prevenci kriminality, komise dopravní a bezpečnostní, komise sportovní, komise zdravotně sociální, schůze komise pro zahraničí a cestovní ruch a komise kulturní, které se konaly v období únor až květen 2020.

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní na dodávku palivového dřeva s T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na přípravu a konání multižánrového festivalu „Jinak Polička*555?“ č. KH/20/22404 s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci pěti kulturních akcí na hradě Svojanov v roce 2020 č. KH/20/22408 s Pardubickým krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“ se společností Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

 

Polička 22. června 2020

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.