Město Polička

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. srpna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2019372/VB/1a, Polička - T.E.S.-kvn-rozvaděč vn“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.:0_SOP_01_4121676498, č.: 20_SOP_01_4121676486, č.: 20_SOP_01_4121676491, č.: 20_SOP_01_4121676494, č.: 20_SOP_01_4121676495,
č.: 20_SOP_01_4121676497, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.                                                    

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č.: 17_SOBS01_4121302041 se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, dle důvodové zprávy.                                                                                         

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v I.NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, s nájemcem na 1 rok, s účinností od 7. 8. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM bere na vědomí záměry škol a školských zařízení podat žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_20_080  „Šablony III“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navržené umístění nové ulice v lokalitě pro bydlení Bezručova - III. etapa dle důvodové zprávy. RM navrhuje pro novou ulici tento název: J. F. Pacáka.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec, se sídlem Červený Kostelec, na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 541/1, p.p.č. 541/3 a p.p.č. 531/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 482-373/2019 vše v k. ú. Široký Důl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Komunikace, SO 04 - Veřejné osvětlení“ s vybraným dodavatelem Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě s firmou Software 602 a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje řediteli příspěvkové organizace Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, Mgr. Pavlu Brandejsovi, poskytnutí odměny na základě vyhlášeného dotačního programu MPSV, ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - p.č. 3375 o výměře 10607 m2 a p.č. 3377/1 o výměře 11164 m2 ve vlastnictví města Poličky za pozemky v k.ú. Kamenec u Poličky ve vlastnictví obce Kamenec u Poličky, a to p.č. 1301/1 o výměře 14912 m2, p.č. 1301/2 o výměře 1716 m2 a p.č. 1302/1 o výměře 5036 m2, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 48/1  o výměře 57 m2 a pozemku p.č. 48/2 o výměře 317 m2  v k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 54/b ze dne 17. 2. 2020.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5756/5 v k.ú. Polička o výměře 1093 m2 oddělenou dle návrhu Ing. arch. Pavla Ducháčka - Urbanistické středisko Brno, se sídlem Brno, tak, aby byla zajištěna obslužnost ze stávající komunikace, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje záměr prodeje zaplocené části pozemku p.č. 1137/1 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Svojanov, dle důvodové zprávy. 

RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1230/1 o výměře  2570 m2 v k.ú. Borová u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 212/12 o výměře cca 870 m2 v k.ú. Starý Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 212/12 o výměře cca 730 m2, části pozemku p.č. 212/13 o výměře cca 130 m2 a části pozemku p.č. 232 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Starý Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 315 o výměře cca 4500 m2 v k.ú. Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM ruší zadávací řízení vypsané dne 23. 7. 2020 na realizaci zakázky „Oprava kanalizace v ulici Svépomoc - rekonstrukce šachet“, dle důvodové zprávy.

Polička 3. srpna 2020

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.