Město Polička

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Hartmanice

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

____________________________________________________________

Oprávněná úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                               V Poličce, dne 26. 08. 2020

 

OZNÁMENÍ

 

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Hartmanice a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje

PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

Návrh zadání Územního plánu Hartmanice (dále jen „ÚP Hartmanice“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadu Hartmanice v době

od 26. 8. 2020 do 11. 10. 2020

V uvedené době je návrh zadání rovněž vystaven k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách Města Polička.

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na jeho obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) u pořizovatele písemné stanovisko z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty k obsahu návrhu zadání sousední obce a své připomínky oprávněný investor.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) písemné stanovisko podle ustanovení §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky k obsahu návrhu zadání ÚP Hartmanice.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

                                                                                                                           
                                                                                                             Ing. Marta Mastná
                                                                                               vedoucí odboru územního plánování,
                                                                                                      rozvoje a životního prostředí
                                                                                                        Městského úřadu Polička

 

Příloha: Návrh zadání Územního plánu Hartmanice