Město Polička

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. srpna 2020

RM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Polička Hegerova 427 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky Mateřské školy Luční Polička od 1. 9. 2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok 2020 Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje vyvážecího vleku FOREST MASTER dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ se zhotovitelem E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem Družstevní 970, 572 01  Polička, a to na 2 roky s účinností od 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 207, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem bytem Družstevní 970, 572 01  Polička, a to na 2 roky s účinností od 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 228, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem Družstevní 970, 572 01  Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.002 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 322, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícím nájemcem, bytem Družstevní 970, 572 01  Polička, a to na 2 roky s účinností od 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 506, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01  Polička, se stávajícími nájemci, bytem Družstevní 970, 572 01  Polička, a to na 2 roky s účinností od 1. 9. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

RM ruší zadávací řízení na realizaci akce „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce“ dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička dle důvodové zprávy.

b) RM schvaluje plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany na období od 1. 5. 2020 do 1. 5. 2021 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o využívání telemetrických služeb č.VOO79/2020/LPVS s firmou Satturn Holešov spol. s.r.o. dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na opláštění buňky v Poličce Stříteži s firmou Jan Radiměřský, se sídlem Střítež - Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM bere na vědomí rezignace členů Osadního výboru Lezník Anny Hebronové, Mgr. Martina Klepárníka PhD., Josefa Kopeckého, Pavly Omastové a Veroniky Peškové ke dni 12. 8. 2020 dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM určit ke dni 11. 9. 2020 za členku Osadního výboru Modřec Věru Bidmonovou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finální podobu tabulí naučné stezky okolo hradeb dle původního návrhu beze změn.

RM jmenuje komise pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komise a náhradníky komisí na akce „Parkoviště u bytových domů čp. 597-598 a 599, ul. Jiráskova v Poličce“; „Chodníky mezi čp. 597-598, 599-600 a 601, ul. Jiráskova a Obr. míru v Poličce“; „Parkoviště mezi plaveckým bazénem a areálem nemocnice v Poličce“; „Osvětlení komunikací mezi ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“; „Rekonstrukce komunikací na centrálním hřbitově v Poličce - I. etapa, I. část“, dle důvodové zprávy

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 43/20/HSYM-BP - pozemku p.č. 6231/2 o výměře 76 m2 v k.ú. Polička mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, jako převodcem a městem Polička jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Polička, jako půjčitelem a Pontopolis z.s., se sídlem Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas vlastníka s úpravami vnitřních prostor vypůjčeného nebytového prostoru v I. NP domu č. p. 52 na ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Polička a společností PODA a.s., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy. 

b/ RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Polička a Tauer Group a.s., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy. 

RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3701/5 o výměře 1146 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2021060/01 Svojanov p.č. 248/13, SS200, knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,  jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti cesty na pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2.000 Kč + 21 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný. 

a/ RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 11 ze dne 18. 6. 2020 dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit odstoupení od poskytnuté dotace na sociální bydlení v rámci výzvy č. 79 Integrovaného regionálního operačního programu (Sociální bydlení II.) ve 3. NP dle důvodové zprávy.

c/ RM doporučuje ZM schválit záměr podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 146 OPŽP na energetické úspory objektu a realizaci výměny střešní konstrukce se společnou realizací a financováním v letech 2022-2023 dle důvodové zprávy.

a/ RM ukládá vykázat v účetní závěrce k 31. 8. 2020 Mateřské školy Polička, Hegerova 427, nevyčerpaný neinvestiční příspěvek na provoz od města Poličky jako závazek vůči zřizovateli, dle důvodové zprávy.

b/ RM ukládá Mateřské škole Luční Polička, převést na účet města Poličky nejpozději do 10. 10. 2020 finanční prostředky převzaté od zanikající Mateřské školy Polička, Hegerova 427, ve výši závazku z nevyčerpaného neinvestičního příspěvku na provoz vykázaném v účetní závěrce k 31. 8. 2020, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje postup převodu odvodu odpisů, závazných ukazatelů v rámci rozpočtu příspěvkové organizace a jejich vyúčtování stanovených zanikající organizaci Mateřská škola Polička, Hegerova 427, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 385/6  o výměře 143 m2 v k.ú. Polička a doporučuje kupní cenu ve výši 350 Kč/m2.

RM schvaluje uzavření dohody o úhradě dluhu formou splátkového kalendáře mezi městem Poličkou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č. p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou šest měsíců, a to do 28. 2. 2021, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01  Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, a to do 31. 8. 2021, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, a to do 31. 8. 2021, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, a to do 31. 8. 2021, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM nedoporučuje ZM schválit záměr financování stavby „Retenční nádrže na dešťovou vodu u zimního stadionu v Poličce“ z rozpočtu města Poličky a pokračování ve zpracování podkladů pro žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr financování realizace stavby „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička“ z rozpočtu roku města Poličky na rok 2021 a pokračování v projekčních pracích a inženýrské činnosti.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zakázky „Oprava kanalizace v ulici Svépomoc bezvýkopovou metodou“ takto: vybraným dodavatelem je firma  WOMBAT, s.r.o., se sídlem Brno, pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předloženého protokolu.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava kanalizace v ulici Svépomoc bezvýkopovou metodou“ s vybraným dodavatelem WOMBAT, s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2020 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to pro:

- MUDr. Jakub Vykypěl, Polička, ve výši  5.000 Kč na náklady na ozvučení hudební produkce multižánrového festivalu „StreetFest:Riegrova“;

- Up z.s., se sídlem Morašice ve výši  15.000 Kč na benefiční festival Hudba pomáhá.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 12. 12. 2019 usnesením č. 13, a to pro:

- Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička ve výši 10.000 Kč na venkovní osvětlení areálu a ve výši 10.000 Kč na dovybavení zázemí občerstvení.

RM  projednala předložený materiál ve věci zveřejňování podkladů pro jednání ZM a s tím spojenou změnu Jednacího řádu ZM a uložila zpracovateli vypracovat pro příští jednání ZM dne 5. 11. 2020 variantní řešení s ohledem na zkušenosti v jiných městech našeho regionu. 

RM schvaluje zpětvzetí námitek k přihláškám ochranných známek Jitřenec a Jitřenka dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou na šest měsíců, a to do 28. 2. 2021, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM rozhodla o tom, že bod týkající se záměru prodeje pozemku p. č. 5765/5 v k. ú. Polička schválený RM usnesením č. 271/b dne 3. 8. 2020, předloží k projednání ZM po ukončení jednání a dořešení širších majetkových vztahů s f. Agronea a. s. Polička jako subjektem hospodařícím v této lokalitě.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.