Město Polička

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 17. 9. 2020

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

SVOLÁVÁM

Z A S E D Á N Í   Z A S T U P I T E L S T V A

M Ě S T A   P O L I Č K Y

na nový termín, a to čtvrtek 17. září 2020 v 16:30 h.
do malého sálu Tylova domu v Poličce

Zasedání zastupitelstva města, původně svolané na čtvrtek 10. září 2020, se z organizačních důvodů a po dohodě se členy ZM neuskuteční.

PROGRAM:      

1. Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2020

2. Rozpočtové opatření č. 4/2020

3. Poskytování dotací - 2. kolo 2020

4. Stavební úpravy domu č.p. 68, Polička - Lezník

5. Majetkoprávní záležitosti

6. Různé

7. Diskuse 

Zasedání zastupitelstva je veřejné. V případě osobní účasti je nutné počítat s dodržováním omezujících opatření platných v době konání zasedání ZM.

Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

Na toto zasedání Vás srdečně zvu.

Polička 8. září 2020

                             

Pavel Štefka v. r., místostarosta