Město Polička

Zpráva o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020

Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") zveřejňuje zprávu o uplatňování územního plánu.

Zpráva o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020 (dále jen "zpráva") byla zpracována a projednána v souladu s příslušnými §§ stavebního zákona a následně byla předložena zastupitelstvu obce ke schválení. Zastupitelstvo obce Květná schválilo zprávu na svém zasedání dne 23. 9. 2020 usnesením č. 7/9/2020.

Zpráva obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 1 ÚP Květná.