Město Polička

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. října 2020

RM vyčleňuje rekreační objekt Balaton v Poličce pro případné účely opatření KHS v souvislosti řešením situace fyzických osob bez přístřeší dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení  č. 204, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok, od 1. 11. 2020. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.211 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 113, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2020. Výše měsíčního nájemného bude činit 978 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 321, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 11. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1.198 Kč.

RM schvaluje navýšení počtu pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, o 1 pracovní úvazek s účinností od 6. 11. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36578678-13, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 3. 12. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 81757362-28, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 26. 11. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na organizaci architektonické soutěže na stavební úpravy objektu čp. 505 - Dětský domov, ul. A. Lidmilové v Poličce za vzniku bytových jednotek s Ing. arch. Markem Janatkou, Ph.D., se sídlem Lázně Bohdaneč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o vypořádání závazků na akci Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce - 2. etapa se společností O.S.V.O.comp, a.s., se sídlem Prešov, Slovenská republika, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení pracovního úvazku kuchařky v kuchyňském provozu v DPS "Penzion" Polička, s účinností od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje mimořádnou účetní závěrku Mateřské školy Polička, Hegerova 427, k 31. 8. 2020, sestavenou při jejím sloučení s Mateřskou školou Luční Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje finanční vypořádání výsledku hospodaření Mateřské školy Polička, Hegerova 427, k 31. 8. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 na akci „Chodník u silnice II/353, ul. Heydukova v Poličce“ s vybraným dodavatelem STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr a financování akce „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce" v roce 2021 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr a financování akce „Rekonstrukce ul. Otakarova a Václavská v Poličce“ v roce 2021 dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit realizaci projektu „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ v letech 2021 - 2023 dle důvodové zprávy.

b/ RM doporučuje ZM schválit závazek města financovat v letech 2021 - 2023 projekt „Základní škola Na Lukách Polička - vzduchotechnika“ a projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení - ZŠ Na Lukách“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení uzavřené dne 18. 12. 2019, jejímž předmětem je pronájem bytu č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č. p. 940, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude ukončena dohodou k 31. 10. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Polička jako povinným, společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, jako oprávněným a investorem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p.č. 6109/5 v k. ú. Polička a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a společností CETIN a.s., se sídlem Praha 9, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12 2021444/SOBS VB/01, Polička, Družstevní p.č. 6109/5, SS200“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou dva roky -  do 31. 10. 2022. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou šest měsíců - do 30. 4. 2021. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 411/1 o výměře cca 560 m2 a k.ú. Střítež Polička dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 6465  o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje využití zůstatku finančních prostředků vedených na samostatném účtu města Poličky pro dům č.p. 969,974-976 za účelem provedení oprav a údržby tohoto bytového domu ve výši odpovídající zůstatku ke dni 30.11.2020, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3264/6 o výměře 120 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 20. 1. 1994, jejímž předmětem je pronájem části pozemkové parcely č. 3264/6 o výměře 120 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové zprávy. Nájem zanikne dnem převodu vlastnických práv na nového nabyvatele.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 270/2 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Polička, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 6465 o výměře cca 23 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 10 Kč/m2/rok.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 53/20/HSYM-BP - podílu o velikosti 147/3430 na pozemku p.č. 2912/22 o výměře 227 m2 v k. ú. Polička, mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, jako převodcem a městem Polička, jako nabyvatelem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/4440/20/PPS/BP mezi Pardubickým krajem, jako vlastníkem pozemku p.č. 6013/11 v k.ú. Polička dotčeného stavbou a městem Polička, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit návrh střednědobého výhledu města Poličky na rok 2021-2023.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Balledos s. r. o., se sídlem Měřín, jejímž předmětem je prodej vyvážecího vozu FOREST MASTER, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Poličky ve variantě 3 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje směrnici Inventarizace majetku a závazků dle důvodové zprávy.

RM schvaluje návrh na vyřazení dlouhodobého majetku na kapitole lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na stavbu „REKO MS Polička - P. Jilemnického, I. etapa, číslo stavby 7700101072“ mezi městem Polička jako povinným a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na stavbu „REKO MS Polička - P. Jilemnického, II.etapa, číslo stavby 7700101073“ mezi městem Polička jako povinným a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - Kolektivní pojištění odpovědnosti při výkonu povolání číslo 4485227293, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 1. 11. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 1. 11. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje objednání digitalizace formulářů od firmy Software 602 a.s., se sídlem Praha 4, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/4457/20/PPS/BP pod názvem „Stavební úpravy částí chodníků u I/34 ul. Starohradská v Poličce“ mezi Pardubickým krajem, jako vlastníkem pozemku p.č. 5977/1 v k. ú. Polička dotčeného stavbou a městem Polička, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby pod názvem „Stavební úpravy částí chodníků u I/34 ul. Starohradská v Poličce“ mezi THT Polička, s.r.o., jako vlastníkem pozemků st.p.č. 3139 a p.č. 6501 v k. ú. Polička dotčených stavbou a městem Polička, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“ se zhotovitelem E-STAF s.r.o., se sídlem Praha 9,  dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.