Město Polička

Informace o technické infrastruktuře pro území správního obvodu ORP Polička

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 SZ.

Na území ORP Polička je technická infrastruktura obsažena v následujících jevech dle Přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti:

A067   Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma     

A068   Vodovodní řady a jejich ochranná pásma

A069   Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

A070   Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

A071   Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

A072   Elektrické stanice a jejich ochranná pásma

A073   Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

A074   Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

A075   Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

A080   Teplovody a jejich ochranná pásma

A082a Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

A084   Objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

A085   Skládky a jejich ochranná pásma

Průběžně aktualizované Informace o technické infrastruktuře jsou zveřejněny v mapovém aplikačním serveru na webových stránkách města Poličky http://gis.policka.org/ v záložce Vrstvy/Údaje o území (ÚAP)

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření vlastníků nebo provozovatelů sítí. Pro oficiální, závazné informace o technické infrastruktuře je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých sítí.